e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Marzec 2010

 • 30.3.2010

  Założenie żłobka będzie łatwiejsze

  Rygorystyczne przepisy sanitarne, niezbędne obecnie do założenia żłobka, mają zostać zniesione. Godziny otwarcia takiej placówki będą elastycznie dopasowywane do czasu pracy rodziców.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Egzekwowanie prawa do widzeń z dzieckiem

  Jestem ojcem 2 letniego dziecka, które w chwili obecnej od prawie roku mieszka z jego matką. Nie byliśmy małżeństwem. Matka dziecka otrzymuje regularnie zasądzone przez sąd alimenty, ostatnio nawet udało jej się wywalczyć podwyższenie kwoty wcześniej zasądzonej. Nie mam ograniczonych praw (...)

 • Sądowy dział spadku

  Spadkodawcą, która była osobą samotną, jest zmarła siostra mojej żony. Spadkobiercami uznanymi przez Sąd są: moja żona i jej siostra oraz bratanice i bratankowie czterech nieżyjących już od kilku lat braci. Mimo starań mojej żony nie udało się jej doprowadzić do umownego działu spadku (...)

 • Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług internetowych oraz wykonywania fotografii i filmów z uroczystości ślubnych. Jestem oczywiście czynnym podatnikiem podatku VAT. W najbliższym czasie planuje zamknięcie działalności /aktualnie pracuję w spółce w pełnym wymiarze/ (...)

 • Opłata wstępna w leasingu operacyjnym

  Prowadzę działalność gospodarczą - usługi budowlano-montażowe. Nabyłem w leasingu operacyjnym samochód ciężarowy z tzw. kratką. Okres leasingu: 36 miesięcy. Czy opłatę tzw. wstępną leasingową mogę jednorazowo ująć w koszty, czy też muszę rozłożyć ją na 36 miesięcy?

 • Ważność decyzji podatkowej

  Otrzymałem decyzję podatkową z Izby Skarbowej jako druga instancja. Decyzja jest ostateczna. Na decyzji jest zapisany błędny numer NIP, aczkolwiek dane osobowe się zgadzają imię nazwisko i adres doręczenia. Tak jak wspomniałem numer NIP jest nieprawidłowy. Czy taka decyzja jest ważna?

 • Aport gruntu do spółki z o.o. a VAT

  Osoba fizyczna będąca właścicielem gruntu budowlanego planuje wnieść ów grunt po cenie zakupu (zbieżnej z ceną rynkową) do nowo powstającej (jednoosobowej - ta sama osoba fizyczna) spółki z o.o. jako kapitał zakładowy. Spółka z o.o. na tymże gruncie planuje wybudować lokale mieszkalne (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 389 z 2010

  Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 361 z 2010

  Tabele ekwiwalencyjne

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 335 z 2010

  Deklaracje dołączone do Aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 329 z 2010

  Załączniki

 • Dziennik Ustaw Poz. 300 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 299 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 298 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków

 • Dziennik Ustaw Poz. 297 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Poz. 296 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw Poz. 295 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

 • Dziennik Ustaw Poz. 294 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 293 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów prokuratorów

 • Dziennik Ustaw Poz. 292 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

 • Dziennik Ustaw Poz. 291 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 290 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 289 z 2010

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2010

 • Dziennik Ustaw Poz. 288 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów i asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 201 z 2010

  Protokoły

 • Monitor Polski Poz. 173 z 2010

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami

 • Monitor Polski Poz. 172 z 2010

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej

 • Monitor Polski Poz. 171 z 2010

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 marca 2010 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Monitor Polski Poz. 170 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 169 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2010 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy

 • Monitor Polski Poz. 168 z 2010

  Zarządzenie Nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

 • Monitor Polski Poz. 167 z 2010

  Zarządzenie Nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej

 • Monitor Polski Poz. 166 z 2010

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

 • Monitor Polski Poz. 165 z 2010

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie sytuacji w Republice Kuby

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 70 z 2010

  Zalecenie Komisji z dnia 22 marca 2010 r. dotyczące zakresu i skutków statusu banknotów i monet euro jako prawnego środka płatniczego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 65 z 2010

  Zalecenie Rady dla Grecji z dnia 16 lutego 2010 r. mające na celu usunięcie niespójności z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej w Grecji oraz likwidację zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 62 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie szczepień zapobiegawczych przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków u kaczek krzyżówek w Portugalii oraz niektórych środków ograniczających przemieszczanie takiego drobiu i pochodzących od niego produktów (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1914)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 59 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca załącznik III do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Polski i Portugalii za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1912) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2010

  Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2010

  Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (  Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 1,  Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 5,  Dz.U. C 192 z 18.8.2007, s. 11,  Dz.U. C 271 z 14.11.2007, s. 14,  Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 31,  Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 14,  Dz.U. C 207 z 14.8.2008, s. 12,  Dz.U. C 331 z 21.12.2008, s. 13,  Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 5,  Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 15,  Dz.U. C 239 z 6.10.2009, s. 2)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2010 r. upoważniająca państwa członkowskie do przyjęcia określonych odstępstw na mocy dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1610)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5762 – InnoLux/Chi Mei/TPO) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5721 – Otto/Primondo Assets) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2010

  Decyzja Rady 2010/186/WPZiB z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2009/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/2/2010 z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/1/2010 z dnia 5 marca 2010 r. zmieniająca decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/2/2009 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) i decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/3/2009 w sprawie ustanowienia komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2010

  Komunikat Komisji w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych w sektorze ubezpieczeniowym (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 16 marca 2010 r. zmieniająca decyzję Rady 2009/459/WE w sprawie udzielenia Rumunii średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2010 r. wzywająca Grecję do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanemu za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zalecenia 2010/190/UE mającego na celu usunięcie niespójności z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej w Grecji oraz likwidację zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 269/2010 z dnia 29 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 268/2010 z dnia 29 marca 2010 r. wykonujące dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostępu instytucji i organów Wspólnoty do zbiorów i usług danych przestrzennych państw członkowskich zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 267/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych w sektorze ubezpieczeniowym (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Komunikat Komisji – Szczegółowe wytyczne dotyczące składanych do właściwych organów wniosków o zezwolenie na badanie kliniczne produktów leczniczych stosowanych u ludzi, zgłaszania znacznych zmian oraz oświadczenia o zakończeniu badania („CT-1”)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Wersja skonsolidowana Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2010

  Nota do czytelnika (patrz: druga strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2010

  Nota do czytelnika (patrz: druga strona okładki)