e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 1 Lipiec 2010

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zatrudnienie w dwóch firmach jednocześnie

  Czy pracownik może być jednocześnie zatrudniony w dwóch firmach na pełnych etatach ?

 • Alimenty na dziecko pozamałżeńskie

  W czerwcu 2001 r. sąd wyznaczył mi kwotę rat alimentacyjnych na nieślubne dziecko 140 zł. Teraz otrzymałem wezwanie na rozprawę o podwyższenie alimentów. Pracuję w ,,budżetówce\", więc od ostatniej rozprawy moje zarobki nie wzrosły (wynoszą 1100 zł.). Dodam, że mam wyłącznie na moim (...)

 • Spadek i zachowek po dziadkach

  Umarł dziadek, potem mój tata, a następnie babcia. Po dziadku dziedziczyła moja babcia, ciocia i wujek. Ponieważ umarł mój tata to w jego miejsce wchodzę ja (jako syn) oraz moja mama. Niestety, babcia poszła z ciotką (siostrą taty) do notariusza i tam został sporządzony testament, z którego (...)

 • Wykorzystanie dowodów w innym postępowaniu sądowym

  Czy dowody (przeprowadzone) zebrane w trakcie postępowania sądowego o zachowek takie jak opinie biegłych, zeznania świadków mogą zostać wykorzystane w innym postępowaniu tj. o zmianę stwierdzenia nabycia spadku?

 • Tajemnica korespondencji mailowej

  Wysłałem e-maila i nieopatrznie obok adresu odbiorcy z automatu wyskoczył adres biura obsługi klienta mojego operatora internetu. E-mail nie zawierał treści szczególnie wrażliwych niemniej wolałbym, gdyby trafił wyłącznie do osoby, do której planowałem go wysłać. Napisałem do operatora, (...)

 • Koszty publikacji w rejestrze UOKiK

  Z tego co się orientuję przedsiębiorca przegrywający sprawę o uznanie wzorca umownego za niedozwolony zobowiązany jest do poniesienia m.in. kosztu publikacji klauzuli w rejestrze prowadzonym przez Prezesa UOKiK (czy też w monitorze sądowym). Czy przepisy regulują wysokość kosztów? Jeśli (...)

 • Wynagrodzenie komornika

  Jestem wierzycielem hipotecznym, postępowanie komornicze było przeprowadzane z nieruchomości dłużników, po drugiej nieudanej licytacji, złożyłem wniosek o przejęcie nieruchomości. Czy jeżeli sąd uzna mój wniosek to komornikowi będzie dalej należała się zapłata za czynności, mimo iż (...)

 • Czas oczekiwania na zarejestrowanie spółki

  Czy jest jakiś termin na rejestrację spółki komandytowej przez sąd od momentu złożenia kompletnego wniosku o taką rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym?

 • Rozdzielność majątkowa w trakcie procesu o rozwód

  Proces rozwodowy jaki mi wytoczyła żona będzie trwał bardzo długo. Mamy dom, na wybudowanie którego zaciągnęliśmy wspólnie kredyt hipoteczny. Niestety ja oprócz alimentów na dziecko spłacam w/w kredyt oraz pokrywam wszystkie koszty utrzymania domu. Jak mogę w najkrótszy sposób ustalić (...)

 • Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku

  Czy jeśli chcę uzyskać w jednym postępowaniu sądowym stwierdzenie nabycia spadku i podział spadku, to powinnam złożyć jeden wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i w tym wniosku opisać, jak chcemy podzielić spadek, czy powinnam złożyć dwa oddzielne wnioski? A może powinnam złożyć wniosek (...)

 • Czas trwania naprawy gwarancyjnej

  Czy firma transportowa może żądać od producenta pojazdu użytkowego, którym wykonywała usługę transportową, pokrycia \"utraconych korzyści\" w sytuacji naprawy gwarancyjnej pojazdu trwającej np. 10 dni? Czy są ramy czasowe, w jakich producent powinien wykonać naprawę gwarancyjną? Czy w (...)

Zmiany w Prawie • fotŁatwiej odzyskamy zaległą pensję

  Byli pracownicy, którzy nie doczekali się zaległej wypłaty – mimo posiadanego orzeczenia sądu przeciwko pracodawcy – dostaną pieniądze z Funduszu (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 790 z 2010

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2010 r. sygn. akt SK 52/08

 • Dziennik Ustaw Poz. 789 z 2010

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2010 r. sygn. akt K 29/07

 • Dziennik Ustaw Poz. 788 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 787 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 786 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami

 • Dziennik Ustaw Poz. 785 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom

 • Dziennik Ustaw Poz. 784 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dna 28 maja 2010 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory.

 • Dziennik Ustaw Poz. 783 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 43 z 2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2003/125/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującej dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie uczciwego przedstawiania zaleceń inwestycyjnych oraz ujawniania konfliktów interesów (  Dz.U. L 339 z 24.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 6, tom 6, s. 351)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 42 z 2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 884/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiającego formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania (  Dz.U. L 254 z 26.9.2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2010

  Opinia Komitetu Regionów „Europejski Rok Wolontariatu (2011 r.)”

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 39 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 59/07 (ex N 127/06 i NN 13/06) przyznanej przez Włochy na rzecz spółki Ixfin SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8123) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2010

  Opinia Komitetu Regionów „Internet przedmiotów” oraz „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego”

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4313) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2010

  Opinia Komitetu Regionów „Zielona księga »Promowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi«”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2010

  Opinia Komitetu Regionów „Zwalczanie analfabetyzmu funkcjonalnego – Opracowanie ambitnej europejskiej strategii przeciwdziałania wykluczeniu i wspierania rozwoju osobistego”

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wdrożenia przez państwa członkowskie programów nadzoru w zakresie ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4190) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2010

  Opinia Komitetu Regionów „Odnowiona europejska strategia »Inwestowanie w młodzież«”

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 27/08 (ex N 426/05) udzielonej przez Niemcy na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 172) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Rumunii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2010

  Opinia Komitetu Regionów „Pomoc dla rolników na obszarach nacechowanych specyficznymi naturalnymi utrudnieniami”

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie stosowania w Republice Bułgarii i w Rumunii przepisów dorobku Schengen związanych z systemem informacyjnym Schengen

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Radą Ministrów Republiki Albanii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5830 – Olympic/Aegean Airlines) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5848 – Delta/Eneco/PVNED) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2010

  Opinia Komitetu Regionów „Jakość produktów rolnych”

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 577/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2010

  Zawiadomienie Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących trzy państwa EFTA od dnia 1 stycznia 2010 r.(Opublikowane zgodnie z art. 10 decyzji Urzędu nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. (opublikowanej w   Dz.U. L 139 z 25.5.2006, s. 37 i w Suplemencie EOG nr 26/2006 z 25.5.2006, s. 1))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 576/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Opinia Komitetu Regionów „Wkład w zrównoważony rozwój: rola sprawiedliwego handlu i związanych z handlem pozarządowych systemów zapewniania zgodności ze zrównoważonym rozwojem”

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 575/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 574/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 i MSSF 7 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2010

  Opinia Komitetu Regionów „Szóste sprawozdanie w sprawie postępów w dziedzinie spójności gospodarczej i społecznej”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do domniemanej pomocy przyznanej przedsiębiorstwom należącym do grupy Norsk Film

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Nota informacyjna Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 16 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Nałożenie obowiązku użyteczności publicznej w zakresie regularnych przewozów lotniczych na trasach Marina di Campo, Elba–Florencja i z powrotem oraz Marina di Campo, Elba–Piza i z powrotem (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Nota informacyjna Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej, o którym mowa w nocie informacyjnej opublikowanej w   Dz.U. UE C 174 z 1.7.2010, s. 2 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 39/08 (ex N 148/08) planowanej przez Rumunię na rzecz szkoleń organizowanych przez Ford Craiova (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9350) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 573/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Opinia Komitetu Regionów „Uzgodnione i trwałe działania celem rozwiązania problemów europejskiego przemysłu motoryzacyjnego i wzmocnienia jego związku z wymiarem terytorialnym”