e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 2 Lipiec 2010

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Przedawnienie należności z czynszu najmu

  W jakim czasie przedawniają się należności z tytułu czynszu za lokal mieszkalny i za lokal użytkowy?

 • Zaległe zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego

  W dniu 30 kwietnia 2010 r. zawarłem pisemną umowę najmu segmentu, którego jestem właścicielem. Data udostępnienia segmentu dla wynajmującego to 1 maja 2010 r. Pierwszy czynsz najmu (za m-c maj br.) otrzymałem od Wynajmującego ze znacznym opóźnieniem bo dopiero 25 maja br. Kolejnego czynszu (...)

 • Przedawnienie podatku od nieruchomości

  Od 1998 roku mimo doręczonych decyzji organu podatkowego (Urzędu Gminy), nie był płacony podatek od nieruchomości. Od kiedy liczy się okres przedawnienia zaległych należności, których Urząd Gminy nie powinien się upominać?

 • Termin zwrotów kosztów sądowych

  Jeżeli sad w wyroku zawarł zapis iż zasądza aby pozwany zwrócił kwotę x- na rzecz powoda - z tytułu zwrotu kosztów, a nie podał w jakim terminie należy to uczynić, to w przeciągu ilu dni pozwany powinien wpłacić żądaną kwotę? Jeżeli tego nie zrobił to należy sprawę wnieść w odrębnym (...)

 • Pełnomocnik procesowy w stałym stosunku zlecenia

  Pytanie dotyczy art. 87 kodeksu postępowania cywilnego. Jaka to jest osoba pozostająca w stałym stosunku zlecenia? Czy ja, chcąc mieć pełnomocnika przed sądem cywilnym, mogę zawrzeć z inną osobą ( prawnikiem, ale nie adwokatem) zwykłą umowę zlecenia na prowadzenie danej mojej sprawy? Co (...)

 • Brak prawa jazdy

  Czy jazda samochodem posiadając prawo jazdy, do którego straciło się uprawnienia podlega pod kodeks karny czy kodeks wykroczeń?

 • Spłaty za ruchomości przy podziale majątku

  Czy sąd może zasądzić spłatę finansową za ruchomości w sprawie o podział majątku dorobkowego, gdy te ruchomości są i chcę je dobrowolnie oddać wnioskodawczyni, biorąc pod uwagę że ja i moja żona w chwili obecnej jesteśmy bezrobotni i mamy dwoje dzieci na utrzymaniu?

 • Obniżenie wysokości alimentów

  Proszę o podanie podstawy prawnej do sprawy o obniżenie alimentów. Chodzi mi tutaj o przepis mówiący o zmianie sytuacji materialnej i zmianie statusu rodzinnego (drugie małżeństwo i urodzenie dzieci) ?

 • Płaca minimalna a składniki wynagrodzenia

  W Polsce jest ustalona przez prawo minimalna płaca, czyli dolna granica wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. W mojej instytucji w skład wynagrodzeń oprócz pensji wchodzą: -premia regulaminowa -nagrody uznaniowe -dodatek za posiadanie własnego instrumentu (narzędzia (...)

 • Wgląd do akt postępowania przygotowawczego

  Czy jako podejrzany o przestępstwo mam w każdej chwili możliwość wglądu do akt? Czy muszę składać jakiś wniosek i gdzie?

 • Śmierć dłużnika

  Co powinienem zrobić w sytuacji, gdy pewna osoba była mi winna dużą kwotę pieniędzy, ale nie oddała mi, gdyż zmarła? Wiem, że został małżonek, ale on nie odda mi pieniędzy, gdyż stosunki między nimi nie układały się najlepiej, byli chyba nawet w trakcie rozwodu. Gdzie i z czym powinienem (...)

 • Imię i nazwisko- dane osobowe chronione

  Samo nazwisko i imię nie można traktować jako dane osobowe, ponieważ wiele osób może podobnie się nazywać. Czy można umieścić imiona, nazwiska i oceny studentów bez ich zgody na przetwarzanie danych na jakieś darmowej stronie internetowej, z której nie wynika na jakiej uczelni studiują, (...)

 • Nagrywanie prywatnych rozmów

  Czy nagrywanie rozmów prowadzonych przez siebie z innymi osobami bez poinformowania tych osób, że są nagrywane jest naruszeniem prawa? Jakie przepisy to regulują? Czy można nagrywać prowadzone przez siebie rozmowy z innymi osobami tylko i wyłącznie w celach dowodowych, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, (...)

 • Pozew o rozwód: dokumenty potrzebne do złożenia

  Jak wygląda przykładowy pozew o rozwód bez orzekania winy którejkolwiek ze stron? Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu (rozwód, alimenty na dziecko, sposób korzystania ze wspólnego mieszkania)?

 • Ugoda sądowa w postępowaniu cywilnym

  Do którego etapu procesu można zawrzeć ugodę w postępowaniu cywilnym? Czy ugodę można zawrzeć tylko do części roszczeń, a w pozostałej części pozostawić je wyrokowi sądu? Czy można zrzec się części roszczeń lub jednego z roszczeń całkowicie w momencie trwania procesu i bez zgody (...)

 • Współwłasność w częściach ułamkowych i łączna

  Jaka jest różnica między współwłasnością łączną a współwłasnością w częściach ułamkowych?

 • Dochodzenie a śledztwo w procesie karnym

  Czym różni się z definicji dochodzenie od śledztwa? Po jakim terminie przedawniają się przestępstwa z art. 286 par. 1 k.k. (oszustwo)?

 • Bezskuteczność egzekucji a wynagrodzenie komornika

  Czy jeśli egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna i została umorzona, a dłużnik dokonał zapłaty wobec wierzyciela poza egzekucją komorniczą, to czy komornik może pobrać za taka sytuacje jakieś wynagrodzenie?

 • Zakłócenie porządku publicznego

  Jak w świetle Kodeksu wykroczeń należy rozumieć sformułowania: \"porządek publiczny\" oraz \"miejsce publiczne\"? W szczególności, czy zakłócanie spokoju nocnego poprzez głośne awanturowanie się nocą (ok. 1:00-2:00 w nocy) i używanie przy tym słów nieprzyzwoitych - na klatce schodowej, (...)

 • Uprzywilejowanie udziałów w spółce z o.o.

  W naszej spółce z o.o. jeden ze wspólników zaproponował, że zgodzi się na równy podział udziałów między pięciu wspólników, ażeby przypadało po 20 % dla każdego wspólnika-pod warunkiem, że jego 20 % udziałów będzie uprzywilejowane. Co oznacza ten termin? Czym skutkowałoby to dla (...)

 • Rozdzielność majątkowa a podział majątku

  Jaka jest różnica między ustanowieniem rozdzielności majątkowej a podziałem majątku?

 • Postępowanie spadkowe

  Mój problem wygląda następująco. Mam samochód. W dowodzie rejestracyjnym jest wpisany mój ojciec jako współwłaściciel. Problem w tym, że ojciec zmarł 6 lat temu. Nie zwracałem uwagi na ten wpis w dowodzie dopóki nie okazało się, że muszę przerejestrować samochód. Oczywiście nie mogę (...)

 • Przeszukanie mieszkania przez Policję

  Jakie prawo ma policja, gdy wkracza do domu? Czy powinna mieć \"zawsze\" nakaz i jakie prawo ma właściciel mieszkania, gdy policja jest w mieszkaniu tzn. co może, a czego nie może? Czy policja może zacząć przeszukiwać mieszkanie, gdy nie ma właściciela, ale np. znajduje się w mieszkaniu syn (...)

 • Określenie wartości wierzytelności

  Jeśli została zawarta umowa długoterminowej pożyczki np. na 20lat a komornik chce licytować nieruchomość, to jak określić wartość swojej wierzytelności? Czy będzie to wartość udzielonej pożyczki czy wartość udzielonej pożyczki + umówione odsetki do końca trwania umowy?

 • Zobowiązanie niezupełne

  Proszę o wyjaśnienie, co oznacza termin: "Zobowiązanie niezupełne (naturalne)"?

 • Wierzyciel hipoteczny w postępowaniu egzekucyjnym.

  Jeśli jest się wierzycielem hipotecznym a wierzyciel niehipoteczny wszczął egzekucje z nieruchomości, to czy ja jako wierzyciel hipoteczny zawsze będę uwzględniony w podziale środków pochodzących z egzekucji czy muszę to w jakiś sposób deklarować?

 • Bezrobocie a okres składkowy lub nieskładkowy

  W latach 1994-1998 z przerwami przebywałem na zasiłku dla bezrobotnych. W latach 1999-2002 byłem zarejestrowany jako osoba bezrobotna poszukująca pracy. W 2002 r. uległem wypadkowi. Od 01.01.2003 r. jestem na zasiłku okresowym z pomocy społecznej. Czy okres, kiedy byłem osobą bezrobotną poszukującą (...)

 • Przyłączenie się do egzekucji komorniczej

  Jakie skutki dla wierzyciela, który nie wszczął egzekucji wywiera przyłączenie lub nieprzyłączenie się do egzekucji komorniczej (po wezwaniu przez komornika o zgłoszeniu swoich praw)?

 • Przerwa w pracy na posiłek

  Jakie przerwy na posiłek gwarantuje pracownikowi prawo pracy i czy ten czas odlicza się od czasu pracy, czy nie (pracuję 8 godzin)?

 • Egzekucja z nieruchomości

  Czy można wszcząć egzekucję z nieruchomości bez względu na sumę wierzytelności nawet 100zł. jeśli ma się wyrok sądowy a dłużnik nie płaci?

 • Urlop wypoczynkowy stażysty

  Podpisaliśmy umowę z Urzędem Pracy o przyjęciu na 5 miesięcy stażysty. Według umowy stażyście w każdym miesiącu przysługują 2 dni wolne od pracy. Po upływie terminu stażu zatrudniamy stażystę w naszej firmie. Czy od urlopu przysługującemu mu w danym roku odliczamy wolne, które miał (...)

 • Rozwód bez orzekania o winie a koszty sądowe

  Mąż wniósł przeciwko mnie pozew o rozwód. Czy w przypadku wyroku bez orzekania o winie będę musiała zapłacić połowę kosztów sądowych a w związku z tym połowę kosztów adwokata męża? I czy mąż po takim wyroku (bez orzekania o winie ) będzie mógł założyć mi sprawę o podział (...)

 • Rozpatrzenie wniosku o warunkowe zwolnienie z kary

  Syn odbywa karę w zakładzie karnym, w październiku ma szansę wyjścia na zwolnienie warunkowe. Problem polega na tym, że sprawę chcemy przekazać do kasacji. Czy brak akt głównych może mieć wpływ na to, że prośba o zwolnienie warunkowe zostanie odrzucona (ponieważ akta pójdą do Sądu (...)

 • Nabycie prawa własności przez zasiedzenie

  Chcę nabyć prawo własności do nieruchomości nie posiadającej księgi wieczystej. Nieruchomość jest budynkiem pożydowskim. Właścicielka zmarła, a spadkobiercą jest także nieżyjąca osoba, która mieszkała na stałe w Izraelu. Dzieci spadkobiercy nie posiadają dokumentów poświadczających (...)

 • Opłata adiacencka i planistyczna

  Mam zamiar odrolnić (zmienić z rolnej na budowlaną) działkę oraz dokonać jej podziału na mniejsze działki. Jakie opłaty są związane z taką operacją? Kiedy naliczane są opłaty adiacenckie i renty planistyczne? Jakie są wysokości tych opłat i kiedy się je ponosi?

 • Rozdzielność majątkowa a podział majątku

  Nie jest prowadzona żadna sprawa sądowa, tym bardziej rozwodowa itp., czy w takiej sytuacji sprawa o rozdzielność majątkową, a sprawa o podział majątku to dwie różne sprawy? Czy obie są \"załatwiane\" łącznie w ramach jednego procesu? Chodzi mi o to, co w rzeczywistości oznacza w przełożeniu (...)

 • Zatarcie skazania przy wyroku w zawieszeniu

  Miałem wyrok 2 lata w zawieszeniu na 5 lat - okres 5 lat minął w lutym tego roku - kiedy będę mógł używać statusu ,,niekarany'' - lub kiedy i w jaki sposób mogę się ubiegać u używanie statusu ,,niekarany''?

 • Odwołanie wójta

  Kiedy i kto może odwołać wójta wybranego w drodze demokratycznych wyborów w przypadku np. łamania przez niego dyscypliny pracy?

 • Urlop wypoczynkowy młodocianego

  Od 1 lipca 2010 roku zatrudniam pracownika młodocianego do nauki zawodu. Ile i od kiedy przysługuje mu urlopu w 2010 roku, a ile w 2011 roku?

 • Intercyza w trakcie trwania małżeństwa

  W jaki sposób można ustanowić odrębność majątkową w trakcie istnienia małżeństwa, w którym dotychczas obowiązuje wspólność majątkowa? Jakie należy sporządzić dokumenty, aby rozdzielność miała moc prawną?

Artykuły i poradniki

 • Firma, czyli oznaczenie przedsiębiorcy

  Nowelizacja Kodeksu cywilnego, która weszła w życie 25 września 2003 r. wprowadziła do kodeksu regulację dotyczącą firmy, pod którą działa przedsiębiorca, dotychczas uregulowaną w Kodeksie handlowym. Nowe przepisy przede wszystkim znacząco zmieniły krąg podmiotów, do (...)

 • Gdy Twoje prawo wygasło, czyli o tym czym jest termin zawity?

  W prawie cywilnym często spotykamy przepisy, które zawierają terminy dla dokonania określonych czynności. Mogą to być terminy przedawnienia albo terminy zawite. Ich odróżnienie ma ważne znaczenie z uwagi na to, iż niosą za sobą odmienne konsekwencje prawne. W przypadku terminu zawitego niepodjęcie (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 803 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie centrum urazowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 802 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

 • Dziennik Ustaw Poz. 801 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 800 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Restrukturyzacji Przedsiębiorców

 • Dziennik Ustaw Poz. 799 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 798 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w urzędach administracji publicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 797 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

 • Dziennik Ustaw Poz. 796 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości opłaty za wniosek o opinię Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącą wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego działalności w zakresie telekomunikacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 795 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 794 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie egzaminu i świadectwa zawodowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 793 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 792 z 2010

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 14 maja 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 791 z 2010

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 14 maja 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 653 z 2010

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji

 • Monitor Polski Poz. 652 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości dnia 23 czerwca 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 651 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Monitor Polski Poz. 650 z 2010

  Zarządzenie Nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

 • Monitor Polski Poz. 649 z 2010

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci Macieja Rataja w 70. rocznicę śmierci

 • Monitor Polski Poz. 648 z 2010

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przywrócenia Krzyża Niepodległości i ustanowienia Krzyża Wolności i Solidarności

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 71 z 2010

  Wersja skonsolidowana regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej z dnia 25 lipca 2007 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2010

  Wersja skonsolidowana regulaminu postępowania przed Sądem z dnia 2 maja 1991 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2003/124/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującej dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie definicji i publicznego ujawniania informacji wewnętrznych oraz definicji manipulacji na rynku (  Dz.U. L 339 z 24.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 6, tom 6, s. 348)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przyznania Hiszpanii dodatkowych dni na morzu w rejonach ICES VIIIc i IXa z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4330)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie finansowego wkładu Unii w programy krajowe niektórych państw członkowskich w 2010 r. na rzecz gromadzenia danych, zarządzania danymi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3797)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 582/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 581/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie maksymalnych okresów na wczytanie odpowiednich danych z jednostek pojazdowych oraz kart kierowców (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 580/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 452/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących między innymi z Ukrainy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5741 – CDC/Veolia Environment/Transdev/Veolia Transport) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Bilans alkoholu etylowego w UE-27 za rok 2009 (zestawiony dnia 20 czerwca 2010 r. zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2336/2003)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 579/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 1,00 % na dzień 1 lipca 2010 r. – Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Wspólnotowy katalog odmian roślin warzywnych — 4. suplement do 28. pełnego wydania

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Wersja skonsolidowana regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 1991 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2010

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)