Zmiana siedziby spółki kapitałowej a podatki

Pytanie:

Siedziba spółki kapitałowej w momencie rejestracji i pierwszych miesięcy prowadzenia działalności znajduje się w Toruniu tam też nastąpiła jej rejestracja w KRS, co należy zrobić jeśli spółka kapitałowa zmieni siedzibę na inne miasto np. Warszawę? Czy przynależność do określonego KRS jest zależna od siedziby spółki czy biura zarządu? Gdzie wówczas płaci się podatek CIT i Vat i jakie dokumenty należy złożyć do US informujące o tej zmianie? Jeśli zmiana siedziby następuje w trakcie roku podatkowego i w trakcie trwającego miesiąca jakiemu urzędowi skarbowemu należy zapłacić podatki? Czy należy złożyć jakieś wnioski do KRS jeśli tak to do którego byłego czy aktualnego ze względu na siedzibę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Punktem wyjścia jest ogólna dyrektywa zawarta w art. 146 ordynacji podatkowej jednostki organizacyjne mają obowiązek powiadamiania organu podatkowego o zmianie siedziby. W sprawach podatku dochodowego od osób prawnych właściwy miejscowo jest organ podatkowy według adresu siedziby wynikającej:

  • z odpowiedniego rejestru lub 

  • ze statutu lub umowy, jeżeli adres siedziby nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze. 

Zasada jest, że jeżeli w trakcie roku podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.  Jeżeli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń (nowy) – przy czym organy podatkowe właściwe w dniu wszczęcia postępowania (stare) podatkowego lub kontroli podatkowej pozostają właściwe w sprawie, której to postępowanie lub kontrola dotyczy, chociażby w trakcie postępowania lub kontroli nastąpiło zdarzenie powodujące zmianę właściwości.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określił, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których, w razie zmiany właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego, właściwym organem podatkowym jest inny organ niż wymieniony wyżej wskazane.

  1. I tak organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego od osób prawnych dla podatników, którzy zmienili adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według adresu siedziby w ostatnim dniu roku podatkowego, za który jest składane zeznanie

  2. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych dla podatników, którzy w trakcie roku podatkowego zmienili adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według adresu siedziby w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego, którego deklaracja dotyczy

  3. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego za dany okres rozliczeniowy dla podatników, którzy w trakcie okresu rozliczeniowego zmienili miejsce wykonywania czynności, miejsce zamieszkania lub adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy dla podatnika z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w ostatnim dniu tego okresu

Jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami podatnik jest obowiązany do ujawnienia adresu siedziby w odpowiednim rejestrze (KRS) uregulowanie wyżej wskazane (pkt 1, 2, 3) stosuje się, gdy nowy adres siedziby został ujawniony w tym rejestrze do końca okresu rozliczeniowego, którego deklaracja dotyczy. Jak zatem wynika z przedstawionych uregulowań w sprawach dotyczących podatku należnego za okres sprzed zmiany siedziby lub adresu właściwe miejscowo pozostają dotychczasowe organy podatkowe.   

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: