Podejrzany

Tymczasowe aresztowanie

Przestępstwo

Pozostałe

Pozostałe

Zmiany w prokuraturach

Strona 1 z 6

Z dniem 12 lipca 2007 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Co będzie wolno prokuratorowi przełożonemu?

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o prokuraturze, prokurator przełożony uprawniony będzie do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podległego. Zmiana lub uchylenie decyzji doręczonej stronom, ich pełnomocnikom lub obrońcom oraz innym uprawnionym podmiotom, może zaś nastąpić wyłącznie z zachowaniem trybu i zasad określonych w ustawie. 

Prokurator przełożony będzie mógł powierzyć podległym prokuratorom wykonywanie czynności należących do jego zakresu działania, chyba że ustawa zastrzega określoną czynność wyłącznie do jego właściwości. Prokurator przełożony będzie ponadto uprawniony do przejęcia spraw prowadzonych przez prokuratorów podległych i wykonywania ich czynności, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Wedle nowych przepisów uprawnienia Prokuratora Generalnego wynikające z ustawy może również wykonywać upoważniony przez niego zastępca Prokuratora Generalnego. Uchyla się natomiast przepis, zgodnie z którym prokurator przełożony mógł zlecać podległym prokuratorom wykonanie czynności należących do jego zakresu działania, chyba że ustawy zastrzegają określoną czynność wyłącznie jego właściwości, oraz przejmować czynności prokuratorów podległych, chyba że przepisy ustaw stanowią inaczej.

Jak mają być zorganizowane prokuratury?

Nowelizacja stanowi, iż Prokuraturą Krajową, w zakresie określonym przez Prokuratora Generalnego, kieruje Prokurator Krajowy. Prokurator Krajowy jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Krajowej oraz prokuratorów pozostałych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Zastępca prokuratora apelacyjnego kieruje prokuraturą apelacyjną w zakresie ustalonym przez prokuratora apelacyjnego i w tym zakresie jest prokuratorem przełożonym prokuratorów prokuratury apelacyjnej, prokuratorów prokuratur okręgowych oraz prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury apelacyjnej. to samo dotyczy  zastępcy prokuratora okręgowego i zastępcy prokuratora rejonowego - na obszarze działania, odpowiednio, prokuratury okręgowej lub prokuratury rejonowej.

Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, będzie mógł określić właściwość powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach o poszczególne rodzaje przestępstw niezależnie od miejsca ich popełnienia, oraz w sprawach cywilnych, administracyjnych, w sprawach o wykroczenia, a także w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw, mając na względzie skuteczne zwalczanie przestępczości i zapewnienie sprawności postępowań - niezależnie od ogólnej właściwości powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Wedle nowych regulacji, w Prokuraturze Krajowej tworzy się biura. W ramach biur mogą być tworzone - w zależności od potrzeb - wydziały lub inne komórki organizacyjne, w tym zamiejscowe. W prokuraturach apelacyjnych i okręgowych mogą być zaś tworzone wydziały oraz - samodzielne lub wchodzące w skład wydziałów - działy. W prokuraturach rejonowych mogą być tworzone działy lub sekcje. Biurami Prokuratury Krajowej kierują dyrektorzy, wydziałami biur Prokuratury Krajowej oraz wydziałami w prokuraturach apelacyjnych i okręgowych - naczelnicy, a działami w prokuraturach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, sekcjami w prokuraturach rejonowych oraz ośrodkami zamiejscowymi prokuratur okręgowych i rejonowych - kierownicy. W zależności od potrzeb, dyrektorzy i naczelnicy wydziałów biur Prokuratury Krajowej mogą mieć zastępców. W prokuraturach rejonowych o obsadzie kadrowej nieprzekraczającej 6 prokuratorów komórkami organizacyjnymi mogą kierować bezpośrednio prokurator rejonowy lub jego zastępca.

Zastępca Naczelnego Prokuratora Wojskowego, wojskowego prokuratora okręgowego, wojskowego prokuratora garnizonowego i kierownika innej wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury kieruje daną jednostką w zakresie ustalonym przez jej kierownika i w tym zakresie jest prokuratorem przełożonym prokuratorów danej wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury oraz prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury niższego stopnia na obszarze działania danej jednostki.

Minister Sprawiedliwości ma ustalać, w drodze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, a w drodze zarządzenia - zakres działania sekretariatów i innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Przepisy takiego rozporządzenia mają być stosowane również odpowiednio do wewnętrznego urzędowania Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz oddziałowych komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 6)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Damps Renata

9.2.2011 22:14:30

Re: Zmiany w prokuraturach

Mam pytanie do jakiego prokuratora mam złozyć sprawę na Urząd i urzędnika w nim pracójacego ,który ma możliwość manipulowania listami poleconymi przy współpracy z pracownikiem poczty.

Damps Renata

9.2.2011 21:51:22

Re: Zmiany w prokuraturach

Mam pytanie do jakiego prokuratora mam złozyć sprawę na Urząd i urzędnika w nim pracójacego ,który ma możliwość manipulowania listami poleconymi przy współpracy z pracownikiem poczty.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zmiany w nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych

  Wieś Teodorów Wielki w powiecie radomszczańskim zmieni nazwę na Teodorów Duży. Jeziorki w powiecie brodnickim przyjmą nazwę Jeziórki, a Grądy-Łazy w powiecie pajęczańskim (...)

 • Nowe prawo jazdy bez adresu

  Prawa jazdy wydawane od 4 marca 2019 r. nie będą już zawierały adresu zamieszkania posiadacza. Zniknął więc obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej (...)

 • Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?

  Z pewnością nikt nie chciałby mieć nazwiska, którego brzmienie wywołuje drwiące uśmiechy wśród znajomych. Niestety zdarza się dość często, że czyjeś nazwisko lub imię może (...)

 • Wymiana walut bez kas?

  Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w zakresie stosowania kas fiskalnych w kantorach. Projektowane zmiany przewidują zwolnienie podmiotów prowadzących działalność w (...)

 • Szykują się zmiany w podatkach

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmian w zakresie podatku dochodowego oraz  podatku od towarów i usług. Wprowadzono również  zmiany w Ordynacji podatkowej. Celem (...)

NA SKÓTY