Archiwum 19 Listopad 2010

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Uchylenie decyzji przy wielości stron postępowania

  W wyniku zakończenia postępowania administracyjnego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych organ wydał decyzję administracyjną zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, która (...)

 • Rozwiązanie polubowne umowy najmu

  Wynajmuję mieszkanie. Najemca nie zapłacił czynszu za pełne 3 okresy. Chciałbym w sposób polubowny rozwiązać umowę z Najemcą. Czy możliwe jest rozwiązanie umowy w sposób polubowny - za porozumieniem stron i czy są jakieś szczegółowe warunki, które należy spełnić (zgodnie np. z ustawą (...)

 • Umowne przedłużenie okresu wypowiedzenia

  Co do zasady pracownik ma u danego pracodawcy miesięczny okres wypowiedzenia jeśli pracuje u niego do trzech lat lub okres trzymiesięczny jeśli pracuje dłużej. W pewnych okolicznościach obu stronom umowy o pracę może zależeć na tym, by okres ten przedłużyć - ale nie kiedy się pojawia perspektywa (...)

 • Służebność drogi a obowiązek odśnieżania

  Grunt o pow. 29 m2, będący własnością gminy. Grunt stanowi fragment dojazdu do drogi publicznej biegnącego wzdłuż nieruchomości budynkowych i gruntowych należących do osób prywatnych. Brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Grunt w całości otoczony jest gruntami prywatnymi i (...)

 • Informacja o procedurze udzielania kredytu

  Myślę ostatnio o zaciągnięciu kredytu hipotecznego. Chciałbym samodzielnie porównać ofertę kilku banków. Moje dochody to głównie dochody z działalności gospodarczej opodatkowane w formie tzw. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W związku z tym banki same wg swoich własnych wzorów (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1436 z 2010

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2010 r. sygn. akt SK 10/08

 • Dziennik Ustaw Poz. 1435 z 2010

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2010 r. sygn. akt K 13/07

 • Dziennik Ustaw Poz. 1434 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1433 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw Poz. 1432 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1431 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1430 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1429 z 2010

  Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1428 z 2010

  Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1427 z 2010

  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

 • Monitor Polski Poz. 1029 z 2010

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 • Monitor Polski Poz. 1028 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 1027 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Poz. 1026 z 2010

  Zarządzenie Nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zniesienia Rady do Spraw Zrównoważonego Rozwoju

 • Monitor Polski Poz. 1025 z 2010

  Zarządzenie Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 1023 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2010 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 1022 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 1021 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 1020 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 1019 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 1018 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2010 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 1017 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2010 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 1016 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2010 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6044 – Alliance Boots/Andreae-Noris Zahn) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniająca załączniki do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania Estonii, Łotwy oraz Wspólnoty Autonomicznej Balearów w Hiszpanii za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Estonii za oficjalnie wolną od gruźlicy i brucelozy w odniesieniu do stad bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7856) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6075 – DHC/Vue Entertainment Investment) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2010

  Decyzja Rady 2010/694/WPZiB z dnia 17 listopada 2010 r. dotycząca przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6057 – Carlyle/Commscope) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1058/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1057/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1056/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów kolenia w wodach UE obszarów IIa i IV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajwanu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1055/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X oraz w wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2010

  Zawiadomienie Komisji w sprawie ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które dodaje się do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 r. w ramach niektórych kontyngentów otwartych przez Unię na produkty w sektorze wieprzowiny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1054/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 391/2007 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w zakresie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w ramach wdrażania systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Zawiadomienie Komisji w sprawie ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które dodaje się do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 r. w ramach niektórych kontyngentów otwartych przez Unię na produkty w sektorze mięsa drobiowego, jaj i albuminy jaj

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1053/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 494/98 w odniesieniu do stosowania sankcji administracyjnych w przypadkach niepotwierdzenia autentyczności identyfikacji zwierzęcia (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5982 – CVCII/Advance Properties/Huvepharma) (1)