e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 19 Maj 2010

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Śmierć pracodawcy a stosunek pracy

  Czy z chwilą śmierci właściciela firmy stosunek pracy pracownik - firma automatycznie wygasa?

 • Nakaz zapłaty na podstawie kopii faktury

  Na podstawie umowy pisemnej jedna firma drugiej firmie wydaje pracownikom tej drugiej za bony towary spożywcze na przygotowanie posiłków profilaktycznych. Firma realizująca bony wystawia faktury VAT za okresy miesięczne. W umowie zapisane jest, że odbiorca upoważnia wystawcę faktury do odbioru (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 553 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania

 • Monitor Polski Poz. 536 z 2010

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na senatorów oraz zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

 • Monitor Polski Poz. 535 z 2010

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 maja 2010 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 534 z 2010

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 maja 2010 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 533 z 2010

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 maja 2010 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 532 z 2010

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 maja 2010 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 531 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 530 z 2010

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m.st. Warszawy wyników głosowania z obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 529 z 2010

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 528 z 2010

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 527 z 2010

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 526 z 2010

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces

 • Monitor Polski Poz. 525 z 2010

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego

 • Monitor Polski Poz. 524 z 2010

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2009 r. (podczas Prezydencji szwedzkiej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5802 – RWE Energy/Mitgas) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5872 – Warburg Pincus/Poundland) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5828 – Procter & Gamble/Sara Lee Air Care) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5841 – Cathay Pacific Airways/Air China/ACC) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu środków antydumpingowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2010

  Zaproszenie do składania wniosków na 2010 r. w ramach wieloletniego programu prac dotyczącego dotacji na rzecz transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) na lata 2007–2013 (Decyzja Komisji C(2010) 607 zmieniona decyzją Komisji C(2010) 2681)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2010

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach projektu wieloletniego programu prac dotyczącego dotacji na rzecz transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) na 2010 r. (Decyzja Komisji C(2010) 796 zmieniona decyzją Komisji C(2010) 2664)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Zaproszenie do składania wniosków – program ESPON 2013

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5724 – Suez Environnement/AGBAR) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2010

  Decyzja Rady 2010/279/WPZiB z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Niemiec

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Komunikat Komisji – Zawiadomienie w sprawie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji – dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (załącznik V) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 425/2010 z dnia 18 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Wytyczne w sprawie ograniczeń wertykalnych (1)