e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 26 Marzec 2012

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Jakie prawo przysługuje pracodawcy

  W dniu 08.07.2010r. pracownik poinformował za pomocą poczty elektronicznej o konieczności wcześniejszego opuszczenia stanowiska pracy w dniu 09.07.2010r. Pracodawca w dniu 08.07.2010r. był w pracy nieobecny. Pracownik zwraca się z prośbą o możliwość wcześniejszego wyjścia o godz. 14.30 (praca (...)

 • Upoważnienie do dysponowania kontem w Banku

  W Stowarzyszeniu na Walnym Zebraniu nastąpiła zmiana władz Stowarzyszenia (Zarządu). Nowy Zarząd podjął uchwały o cofnięciu dotychczasowych upoważnienia oraz wystawił nowe upoważnienie. Bank uważa, że dopiero wyciąg z KRS z wpisaniem nowych władz będzie podstawa do dokonania zmian. Działanie (...)

 • Poświadczenie nieprawdy w pismach procesowych

  czy wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumentach obejmujących wnioski i oświadczenia procesowe (pismach procesowych) poprzez wprowadzenie w błąd swojego adwokata który składał niniejsze dokumenty w Sądzie jest przestępstwem z art. 272 KK:

 • Prawa dziecka do mieszkania lokatorskiego

  W przydziale mieszkania spółdzielczo- lokatorskiego podkreślono, iż dziecko ma obowiązek w nim zamieszkać. Tym samym oznacza to, że prawo do tego mieszkania posiada. W chwili obecnej dziecko uzyskało pełnoletność i nadal zamieszkuje w tym mieszkaniu, którego nie chce opuścić. Natomiast (...)

 • Nałożenie grzywny przez komornika

  Zgodnie z art. 762 § 1 k.p.c. komornik z wniosku wierzyciela może nałożyć grzywnę na osobę udzielającą świadomie fałszywych wyjaśnień. Czy wierzyciel może skutecznie zaskarżyć odmowę nałożenia grzywny na zasadach skargi na czynność komornika? Czy też użycie sformułowania \"może (...)

 • Odmowa przyjęcia przesyłki przez przewoźnika

  W jakich przypadkach przewoźnik może odmówić przyjęcia przesyłki od nadawcy?

 • Zwolnienie z długu

  W jaki sposób następuje zwolnienie z długu?

 • Zgłoszenie zastrzeżeń przez wykonawcę

  Jaki jest tryb składania zastrzeżeń przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

 • Zmiana podwykonawcy przy realizacji zamówienia publicznego

  Czy zmiana podwykonawcy jest dopuszczalna po zawarciu umowy w trybie zamówienia publicznego?

 • Umowa o roboty budowlane

  Na czym polega umowa o roboty budowlane?

 • Zgoda stron na zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

  Czy na zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy muszą zgodzić się właściciele gruntów sąsiednich, jeżeli byli stronami tego postępowania?

 • Pojęcie strony postępowania administracyjnego

  Jak należy rozumieć pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym?

 • Podstawowe tryby zamówień publicznych

  Jakie są podstawowe tryby zamówień publicznych?

 • Rozwiązanie umowy zawartej w trybie zamówień publicznych

  Czy umowę zawartą w trybie zamówień publicznych można rozwiązać?

 • Montaż rolet razem z oknem

  Prowadzimy firmę usługowo-budowlaną. Montujemy okna i drzwi z własnym materiałem w budynkach i lokalach mieszkalnych. Często się zdarza tak, że klient zamawia okno razem z roletą wewnętrzną lub zewnętrzną lub z roletą w środku okna. Jaka stawkę VAT zastosować w budownictwie mieszkaniowym (...)

 • Faktura korygująca do nienależycie wykonanej usług

  Prowadzimy sklep spożywczy (PKPiR + vat). W roku ubiegłym wystawiliśmy fakturę na firmę marketingową na wynajem powierzchni wystawienniczej. Naszym zadaniem było wystawienie określonych towarów na froncie przy kliencie. Faktura opiewała na kwotę 1.000zł netto. Po wystawieniu faktury zaczął (...)

 • Podatek VAT od koncertu

  Jesteśmy samorządową instytucją kultury wpisaną do miejskiego rejestru instytucji kultury. Sprzedając kontrahentowi koncert niebiletowany stosujemy 0 stawkę VAT. Czy postępujemy prawidłowo?

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 323 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

 • Dziennik Ustaw Poz. 322 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru, trybu przyznawania, wręczania i noszenia wojskowej odznaki „Za Rany i Kontuzje”

 • Dziennik Ustaw Poz. 321 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań technicznych dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, udostępnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, warunków technicznych, jakie powinno spełniać inne niż udostępniane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oprogramowanie służące prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, wydawania certyfikatu zgodności z SIO, a także warunków technicznych przekazywania i pozyskiwania danych z bazy danych SIO

 • Dziennik Ustaw Poz. 320 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie Morskiej Służby Asysty Telemedycznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 319 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie kryteriów podziału środków na dotacje celowe na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 318 z 2012

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku

 • Dziennik Ustaw Poz. 317 z 2012

  Dokument wypowiedzenia Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku

 • Dziennik Ustaw Poz. 316 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyk CPVO

 • Dziennik Ustaw Poz. 315 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 314 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego

 • Dziennik Ustaw Poz. 313 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”

 • Dziennik Ustaw Poz. 312 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier

 • Dziennik Ustaw Poz. 311 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 310 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 309 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 308 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym

 • Dziennik Ustaw Poz. 307 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy

 • Monitor Polski Poz. 154 z 2012

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 marca 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich