e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 28 Marzec 2012

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

  Czym charakteryzuje się umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych?

 • Mianowanie

  Jestem n-lem jęz angielskiego w szkole średniej. W obecnej szkole pracuję od roku 1997 na tym samym stanowisku. w lipcu 2003 otrzymałam akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego, ale nadal nie jestem zatrudniona przez mianowanie. Na moje ustne sugestie zmiany sposobu zatrudnienia dyrektor opowiadał (...)

 • Jakie prawo przysługuje pracodawcy

  W dniu 08.07.2010r. pracownik poinformował za pomocą poczty elektronicznej o konieczności wcześniejszego opuszczenia stanowiska pracy w dniu 09.07.2010r. Pracodawca w dniu 08.07.2010r. był w pracy nieobecny. Pracownik zwraca się z prośbą o możliwość wcześniejszego wyjścia o godz. 14.30 (praca (...)

 • Majątek wspólny a spółka cywilna

  Jestem w separacji od 05.02.2010. Obecnie żona wniosła o podział majątku wspólnego, a ja jestem wspólnikiem spółki cywilnej od 2004 roku. W różnych publikacjach powołujących się na Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy wyczytałem, że majątek spółki cywilnej stanowi współwłasność łączną (...)

 • Wypłata udziałów byłemu członkowi spółdzielni

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w art. 26. § 1. stanowi że: Udział byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do spółdzielni. Sposób i terminy wypłaty określa statut. O jakie (...)

 • Spadek po ojcu

  Zmarł mój Ojciec, nie pozostawił testamentu. Pozostała : żona, córka - rozwiedziona 2 lata temu, z ustaloną rozdzielnością majątkową jeszcze przed rozwodem, wnuk-syn córki- (niepełnoletni- 6lat), siostra zmarłego.Kto będzie uprawniony do spadku i w jakiej części? Jakie dokumenty musimy (...)

 • Prawo do najmu i wykupu mieszkania komunalnego

  Witam, moja matka ma mieszkanie komunalne, które jeszcze nie zostało wykupione. Jest również głównym najemca tego mieszkania. Podanie o wykup zostało złożone w styczniu 2010. UM Toruń odpowiedział ze w przeciągu najbliższego roku wykup mieszkań komunalnych zostaje wstrzymany ze względu (...)

 • Wskazanie wartości przedmiotu

  Otrzymałem (jako strona - powód) wezwanie z sądu do wskazania wartości przedmiotu (komputera), którego wydania żądam. Umówioną cenę transakcyjną odbieram jako bardzo atrakcyjną dla mnie jako kupującego, a sam przedmiot wyceniam dużo wyżej. Jest dla mnie wart dużo więcej (na przykład (...)

 • Upoważnienie do dysponowania kontem w Banku

  W Stowarzyszeniu na Walnym Zebraniu nastąpiła zmiana władz Stowarzyszenia (Zarządu). Nowy Zarząd podjął uchwały o cofnięciu dotychczasowych upoważnienia oraz wystawił nowe upoważnienie. Bank uważa, że dopiero wyciąg z KRS z wpisaniem nowych władz będzie podstawa do dokonania zmian. Działanie (...)

 • Warunkowa umowa sprzedaży ziemii rolnej

  Jestem właścicielem ziemi rolnej. W dniu dzisiejszym podpisałem u notariusza warunkową umowę sprzedaży tej ziemi. Teraz Agencja Nieruchomości Rolnej musi wypowiedzieć się czy korzysta z prawa pierwokupu. Jednakże mam pewne obawy co do transakcji. Kupiec to osoba nie posiadająca zameldowania (...)

 • Poświadczenie nieprawdy w pismach procesowych

  czy wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumentach obejmujących wnioski i oświadczenia procesowe (pismach procesowych) poprzez wprowadzenie w błąd swojego adwokata który składał niniejsze dokumenty w Sądzie jest przestępstwem z art. 272 KK:

 • Prawa dziecka do mieszkania lokatorskiego

  W przydziale mieszkania spółdzielczo- lokatorskiego podkreślono, iż dziecko ma obowiązek w nim zamieszkać. Tym samym oznacza to, że prawo do tego mieszkania posiada. W chwili obecnej dziecko uzyskało pełnoletność i nadal zamieszkuje w tym mieszkaniu, którego nie chce opuścić. Natomiast (...)

 • Ustalenia odszkodowania za spadek wartości

  Inwestor, który uzyskał warunki zabudowy obniżające wartość sąsiednich nieruchomości obciążony zostaje kosztami ewentualnego odszkodowania po uzyskaniu pozwolenia na budowę (art. 63. ust. 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Czy poszkodowany zgłasza się bezpośrednio (...)

 • Utrzymanie czystości na klatce schodowej

  Jestem zarządcą sądowym nieruchomości, która w 100 % stanowi własność prywatną. Budynek to lokale mieszkalne. W jednej z klatek schodowych na najwyższym piętrze lokatorzy w klatce zrobili magazyn rzeczy używanych i chwilowo niepotrzebnych (stare telewizory, pudła po sprzęcie komputerowym, (...)

 • Co rozumieć przez linię zabudowy?

  Przepisy dotyczące warunków zabudowy posługują się pojęcie linii zabudowy. Czego dotyczy linia zabudowy: czy jest to tylko budynek, czy zabudową są również miejsca postojowe dla pojazdów?

 • Wycinka lasu

  Jestem zainteresowany zakupem działki. Za działką był kiedyś teren należący do zakładu przemysłowego i został on rekultywowany. Posadzony został na nim kilka lat temu las. Wedle właściciela terenu oznacza to, że nikt za działką się nie wybuduje, ponieważ \'jest przepis, że lasu nie (...)

 • Skuteczność cofnięcia wypowiedzenia pracy

  Moja siostra jest nauczycielem mianowanym z 20-letnim stażem. Otrzymała ona wypowiedzenie o pracę zmieniające warunki pracy i płacy. Nie wyraziła na nie zgody i złożyła pozew do sądu o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia. 2 dni po otrzymaniu odpisu pozwu zakład pracy cofnął wypowiedzenie (...)

 • Zmiana przeznaczenia gruntu rolnego

  Interesuje mnie działka rolno-budowlana. Nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.Czy część rolną tej działki można przekształcić w działkę budowlaną?

 • Posiedzenia niejawne a obecność stron

  Według mnie zasadą jest że apelacja w sprawie podział majątku odbywa się na posiedzeniu niejawnym i adwokat ani uczestnik postępowania nie może uczestniczyć w sprawie apelacyjnej. Czy to prawda czy są jakieś wyjątki że przy takiej apelacji może brać udział adwokat czy uczestnicy postępowania?

 • Fałszywe zeznania bez przyrzeczenia

  Fałszywe zeznania bez przyrzeczenia, czy też ponosi się konsekwencje które doprowadzają do szkody inną osobę?

 • Uzasadnienie postanowienia co do istoty sprawy

  Można wnieść o szczegółowe uzasadnienie postanowienia co do istoty sprawy wraz z tenorem, formułą rozstrzygnięcia wniosków i zarzutów. Na czym to polega? Jak Sąd sporządzi takie uzasadnienie i ile może wynosić opłata od takiego uzasadnienia? Kto ponosi jej koszty?

 • Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań

  Środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków w/g. art. 31 § 2 (1) kro. należą do majątku wspólnego. Wnioskodawca wnosząc wniosek o podział majątku wspólnego środki te musi wykazać tym bardziej że jest reprezentowana przez adwokata. (...)

 • Czy można zatrudnić nauczyciela na zlecenie?

  Mamy w przedszkolu dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, chcielibyśmy dla niego zatrudnić nauczyciela logopedę z pełnym wykształceniem na umowę zlecenie na 4 godziny w miesiącu, czy jest taka możliwość? Czy można zatrudnić nauczyciela logopedę z pełnym wykształceniem (...)

 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne

  Pracownik przechodzi na emeryturę z dniem 01-05-2011 r. Czy należy wypłacić "trzynastkę " zaraz po rozwiązaniu stosunku pracy?

 • Składki ZUS małżonka

  Aktualnie z żoną prowadzimy spółkę cywilną (działalność gospodarcza, płatnik VAT). Płacimy pełną stawkę ZUS za mnie i za żonę (pełny etat). Chciałbym firmę przepisać na mnie i zatrudnić w niej żonę np. na część etatu po to aby płacić niższe składki ZUS. Jedna księgowa mówi, (...)

 • Naruszenie terminu ustawowego

  Wydanie uzasadnienia i postanowienia nie może przekroczyć okres jednego miesiąca. Jest to przepis informacyjny jednak ustawowy tak jak inne przepisy dotyczące terminów które również są informacyjne a mimo wszystko zawite jak dwu tygodniowy termin na złożenie apelacji po otrzymaniu uzasadnienia (...)

 • Odmowa wydania postanowienia wstępnego

  Sąd odmówił wydania postanowienia wstępnego podniesionego w piśmie procesowym w przedmiocie przyznania mieszkania jednej z stron postępowania co do okoliczności której strony postępowania były zgodne.Proszę o odpowiedź czy taka odmowa może stanowić ewentualnie naruszenie jakiegoś przepisu (...)

 • Krótkoterminowa umowa zlecenie

  Firma A wynajmuje swojego pracownika Jana Kowalskiego zatrudnionego na umowie o pracę firmie B. Wg zamówienia Jan Kowalski ma wykonywać pracę programistyczne dla firmy B. Strony nie zawarty porozumienia o zakazie zatrudnienia. Firma B chce podpisać krótkoterminową umowę zlecenia (na kilka dni) (...)

 • Następcza niemożliwość świadczenia

  Art. 475. § 1 k.c. Jeżeli świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie wygasa. Czy przepis ten może być zastosowany do sprawy o podział majątku wspólnego? Jak go należy rozumieć?

 • Charakter prawny wzorca umownego

  Jaki jest charakter prawny wzorca umownego lub regulaminu?

 • Terminu na powoływanie dowodów

  Wyrok SN z dnia 8 października 2008 r., V CSK 125/08, wyjaśnia, że w wypadku prekluzji przewidzianej w art. 207 § 3 k.p.c. strona może powołać po upływie zakreślonego terminu twierdzenia, zarzuty lub dowody, z których nie mogła skorzystać wcześniej. Strona postępowania nie tylko nie skorzystała (...)

 • Wypłata środków z OFE po rozwodzie

  Zgodnie z art. 31 § 1 k.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe (...)

 • Wypłata dywidendy w spółce jednoosobowej

  W spółce z o.o. 100 % udziałów ma osoba fizyczna, która chce sobie wypłacić pieniądze. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia odbywa się na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników. Czy udziałowiec spółki poza wypłatami z zysku (dywidenda) może dowolnie przyznać sobie - poprzez uchwałę (...)

 • Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia pracowników

  Czy jest dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia pracowników?

Artykuły i poradniki

 • Skarga na czynności komornika

  Na czynności komornika przysługuje bez względu na rodzaj czynności skarga do sądu rejonowego. Skarga ta przysługuje we wszystkich wypadkach naruszenia przepisów kodeksu postępowania cywilnego w jego części dotyczącej oczywiście postępowania egzekucyjnego. Jest to więc środek zaskarżenia (...)

 • Zmiana, cofnięcie i wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

  Choć przedsiębiorca uzyskał zezwolenie (nawet na czas nieokreślony) i podjął zamierzoną działalność gospodarczą, to powinien liczyć się z tym, iż w razie stwierdzenia pewnych uchybień mogą być w stosunku do niego wyciągnięte ujemne konsekwencje w postaci cofnięcia zezwolenia. Istotą (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 343 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli związanych z przyznawaniem pomocy finansowej organizacjom producentów, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz sposobu sporządzenia i wzoru protokołu z kontroli

 • Dziennik Ustaw Poz. 342 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 341 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie współczynników różnicujących wysokość opłaty rejestracyjnej za wpis do rejestru organizacji zarejestrowanych w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

 • Dziennik Ustaw Poz. 340 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika

 • Dziennik Ustaw Poz. 339 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym

 • Dziennik Ustaw Poz. 338 z 2012

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Poz. 337 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

 • Dziennik Ustaw Poz. 336 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana

 • Dziennik Ustaw Poz. 335 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast

 • Monitor Polski Poz. 164 z 2012

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Poz. 163 z 2012

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Poz. 162 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2012 r. nr 1130-3-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 161 z 2012

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2012 r.

 • Monitor Polski Poz. 160 z 2012

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 159 z 2012

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 150-lecie Muzeum Narodowego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu