e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 27 Maj 2010

 • 27.5.2010

  Co zmieni wprowadzenie stanu klęski żywiołowej?

  Po ogłoszeniu stanu nadzwyczajnego obywatele mogą zostać zobowiązani np. do układania worków z piaskiem czy udostępnienia swoich mieszkań ewakuowanym. Zwalczanie skutków powodzi w trybie zwyczajnym nie doczekało się spójnych regulacji prawnych.

 • 27.5.2010

  VAT od charytatywnych SMS-ów trafi do powodzian

  Każdy SMS wysłany na rzecz powodzian jest opodatkowany. 22 procent wpływa do budżetu państwa jako podatek VAT.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

  Nasza firma ze względu na prowadzoną działalność potrzebowałaby uzyskać zezwolenie na pobyt tymczasowy w Polsce dla obywatela Tajlandii (częściowo dla potrzeb szkoleniowych, a częściowo stażowych). Czy jest możliwe uzyskanie zezwolenia dla obywatela Tajlandii na pobyt tymczasowy w Polsce, (...)

 • Związanie sądów uchwałami Sądu Najwyższego

  Prawo oraz orzecznictwo jest w ciągłe modyfikowane i zmieniane. Wciąż nowelizacje i zmiany w orzecznictwie. Dochodzi do sytuacji, że nie można zakończyć sprawy wzorując się na uchwale, która w trakcie wszczęcia postępowania była aktualna. Słyszałem, że w sprawie o podział majątku przepisy (...)

 • Zmiana nazwy spółki

  Spółka zmienia swoja nazwę. Czy w związku z tym pracodawca ma obowiązek zmienić umowy o prace zawarte z pracownikami? Jeśli tak, to w jaki sposób (nowe umowy czy wystarcza aneksy)? Czy trzeba dokonać zmian w umowach zawartych z innymi firmami (klientami)?

 • Ustanowienie bezpłatnej dożywotnej służebności

  Wraz z ojcem jesteśmy właścicielami lokalu mieszkalnego w udziale wynoszącym: ja - 1/4, tato 3/4 części. Chcielibyśmy ustanowić notarialnie bezpłatną dożywotnią służebność mieszkania na rzecz osoby trzeciej, która, formalnie, jest dla nas \"obcą osobą\". Zasięgnęłam troszkę informacji (...)

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 596 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

 • Dziennik Ustaw Poz. 595 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 594 z 2010

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 593 z 2010

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 592 z 2010

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonej w Kijowie dnia 22 maja 2003 r., sporządzonego w Bukareszcie dnia 19 czerwca 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 591 z 2010

  Protokół o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonej w Kijowie dnia 22 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 590 z 2010

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 kwietnia 2010 r w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 589 z 2010

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 588 z 2010

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu Nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniającego system kontroli Konwencji, sporządzonego w Strasburgu dnia 13 maja 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 587 z 2010

  Protokół Nr 14 do konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniający system kontroli Konwencji

 • Dziennik Ustaw Poz. 586 z 2010

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotycząca przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, sporządzonej w Helsinkach dnia 2 lutego 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 585 z 2010

  Umowa pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotycząca przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 68 z 2010

  Zasada równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 67 z 2010

  Dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządania i audytu we Wspólnocie ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (COM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/0154(COD))P6_TC11-COD(2008)0154Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 66 z 2010

  Wspólnotowy program oznakowania ekologicznego ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego programu oznakowania ekologicznego (COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))P6_TC1-COD(2008)0152Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 w sprawie oznakowania ekologicznego UEZAŁĄCZNIK

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 65 z 2010

  Wspólnotowy kodeks wizowy ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks wizowy (COM(2006)0403 – C6-0254/2006 – 2006/0142(COD))P6_TC11-COD(2006)0142Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 kwietnia 2009 w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr …/2009 ustanawiającego wspólnotowy kodeks wizowy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 64 z 2010

  Inwestycje w racjonalizację zużycia energii oraz energię odnawialną w mieszkalnictwie w ramach EFRR ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną w budownictwie mieszkaniowym (COM(2008)0838 – C6-0473/2008 – 2008/0245(COD))P6_TC11-COD(2008)0245Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną w budownictwie mieszkaniowym

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 63 z 2010

  Ustanawianie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego wspólnotowe procedury ustanawiania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniające dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (15079/2/2008 – C6-0005/2009 – 2007/0064(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 62 z 2010

  Statystyki Wspólnoty dotyczące handlu zagranicznego ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95 (15248/2/2008 – C6-0065/2009 – 2007/0233(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 61 z 2010

  Nowe rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w celu rozszerzenia rodzajów kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS (COM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 61 z 2010

  EFRR, EFS i Fundusz Spójności: przepisy w zakresie zarządzania finansowego ***Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego (17575/2008 – C6-0027/2009 – 2008/0233(AVC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2010

  Wzajemne uznawanie decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie projektu decyzji ramowej Rady w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy (17002/2008 – C6-0009/2009 – 2006/0158(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 52 z 2010

  Umowa między WE a Konfederacją Szwajcarską dotycząca handlu produktami rolnymi *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej załącznik 11 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi (15523/2008 – COM(2008)0685 – C6-0028/2009 – 2008/0202(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2010

  Statystyki Wspólnoty dotyczące społeczeństwa informacyjnego ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 808/2004 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących społeczeństwa informacyjnego (COM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD))P6_TC1-COD(2008)0201Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 808/2004 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących społeczeństwa informacyjnego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 50 z 2010

  Informacje z dziedziny weterynarii i zootechniki *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie sprostowania dyrektywy 2008/73/WE upraszczającej procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki oraz zmieniającej dyrektywy 64/432/EWG, 77/504/EWG, 88/407/EWG, 88/661/EWG, 89/361/EWG, 89/556/EWG, 90/426/EWG, 90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG, 91/68/EWG, 91/496/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/WE, 2000/75/WE, decyzję 2000/258/WE oraz dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE (COM(2009)0045 – C6-0079/2009 – 2009/0016(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2010

  Lepsze szkoły: plan europejskiej współpracyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. na temat lepszych szkół: planu europejskiej współpracy (2008/2329 (INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2010

  Obawy dotyczące wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowieRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie obaw dotyczących wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie (2008/2211(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2010

  Zalecenie dla Rady w sprawie nowej umowy między UE a RosjąZalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie nowej umowy między UE a Rosją (2008/2104(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5866 – Sun Capital/Beauty Business) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2010

  Rola kultury w rozwoju regionów europejskichRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie roli kultury w rozwoju regionów europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2010

  Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2010

  Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2010

  Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2010

  Świadomość europejska a totalitaryzmRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie świadomości europejskej i totalitaryzmu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków zarządu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2010

  Ocena dialogu UE-BiałoruśRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie oceny dialogu między Unią Euroejską a Białorusią

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2010

  Konkluzje Rady z dnia 10 maja 2010 r. pt. „Europeana: kolejne kroki”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5810 – Investor/Saab) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5852 – Oak Hill Capital Partners/Private Equity/Avolon) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5834 – Coca-Cola Enterprises/Coca-Cola Drycker Sverige/Coca-Cola Drikker) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2010

  Problemy i perspektywy obywatelstwa europejskiegoRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie problemów i perspektyw obywatelstwa europejskiego (2008/2234(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Opinii Rady w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2009–2012 przedstawionego przez Bułgarię

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/407/WE w odniesieniu do zezwolenia na przywóz żelatyny fotograficznej do Republiki Czeskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3244)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 457/2010 z dnia 26 maja 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Opinia Rady w sprawie zaktualizowanego programu stabilności na lata 2009–2013 przedstawionego przez Austrię

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Prawo obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskichRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczące stosowania dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (2008/2184(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 456/2010 z dnia 26 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 455/2010 z dnia 26 maja 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 454/2010 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 w odniesieniu do przepisów dotyczących etykietowania pasz (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie pt. „Aktywne włączanie młodzieży: walka z bezrobociem i ubóstwem”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Kształcenie dzieci imigrantówRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie kształcenia dzieci imigrantów (2008/2328 (INI))