e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 31 Maj 2010

 • 31.5.2010

  Będzie wypłata za 5 dni walki z powodzią

  Pracownicy, którzy zamiast do pracy ruszyli do walki z powodzią, otrzymają wynagrodzenie maksymalnie za 5 dni nieobecności w firmie.

 • 31.5.2010

  Geje skarżą się na Urzędy Stanu Cywilnego

  Polskie urzędy nie chcą wydawać homoseksualistom zaświadczenia, że dana osoba nie jest żonata lub zamężna. Bez tego dokumentu pary jednopłciowe nie mogą zawrzeć związku w krajach, które to umożliwiają.

 • 31.5.2010

  Korupcja zniknie z ustawy o CBA?

  Trybunał Konstytucyjny uznał, że definicja korupcji jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Według sędziów należy ją przeredagować, według rządu - usunąć z ustawy.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zakup nieruchmości na licytacji komorniczej

  Licytant wpłaca pełną kwotę za nieruchomość komornikowi po wygranej licytacji i po przysądzeniu własności. Jakich czynności musi dokonać licytant od tego momentu i ile czasu potrzeba by stał się prawomocnym właścicielem tej nieruchomości oraz mógłby ją sprzedać, czy można przystępować (...)

 • Rachunek z zarządu

  Ojciec, który zmarł w 2001 r., był współwłaścicielem kamienicy. Za życia ojca, od roku 1991 administrację domu prowadziła córka, jednego ze współwłaścicieli, która nigdy nie rozliczyła się z dochodu nieruchomości przed moim ojcem. Obecnie toczy się sprawa o zniesienie współwłasności (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 611 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie

 • Dziennik Ustaw Poz. 610 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje

 • Dziennik Ustaw Poz. 609 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

 • Dziennik Ustaw Poz. 608 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 607 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 606 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 605 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności przysługujących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 604 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 603 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 602 z 2010

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 • Dziennik Ustaw Poz. 601 z 2010

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie

 • Monitor Polski Poz. 599 z 2010

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2010 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Poz. 598 z 2010

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2010 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Poz. 597 z 2010

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

 • Monitor Polski Poz. 596 z 2010

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 595 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

 • Monitor Polski Poz. 594 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

 • Monitor Polski Poz. 593 z 2010

  Uchwała Państwowej Komisji wyborczej z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 592 z 2010

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 591 z 2010

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (1)