e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Wrzesień 2010

 • 30.9.2010

  Kolejne bankructwo w branży turystycznej

  W ostatnich tygodniach głośno było o ogłoszeniu upadłości jednego z większych biur podróży w Polsce, Selectours. Wczoraj natomiast media obiegła wiadomość o bankructwie najbardziej rozpoznawalnego na polskim rynku biura Orbis Travel. Sugeruje się wprawdzie, by przed wyjazdem na zagraniczne (...)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Rokowania na sprzedaż nieruchomości komunalnej

  Gmina przeprowadziła dwa przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości komunalnej, które zakończyły się wynikiem negatywnym. W chwili obecnej gmina zamierza ogłosić rokowania na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości z zastrzeżeniem terminów, o których mowa w art. 39 ustawy o gospodarce (...)

 • Realizacja praw wynikających ze współwłasności

  Współwłaściciel mojej nieruchomości (dom - parter) był podłączony do mojej prywatnej instalacji sanitarnej, od której go odłączyłam, ponieważ człowiek ten na moją prośbę o odłączenie swoich instalacji od moich nie reagował, a ja koniecznie chciałam przeprowadzić remont kapitalny (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1227 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1226 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1225 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1224 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prezesów oddziałów oraz przewodniczących i wiceprzewodniczących rad kuratorów Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw Poz. 1223 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Narodowego Centrum Nauki

 • Dziennik Ustaw Poz. 1222 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Poz. 1221 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1220 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki

 • Dziennik Ustaw Poz. 1219 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2010 r. w sprawie nadania Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie statusu państwowego instytutu badawczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1218 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

 • Dziennik Ustaw Poz. 1217 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1216 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1215 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi

 • Dziennik Ustaw Poz. 1214 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1213 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia ekspertów będących członkami Zespołu Ekspertów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1056 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 280 z 2010

  Regulamin nr 120 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników spalinowych montowanych w ciągnikach rolniczych i leśnych oraz w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach, w zakresie pomiaru mocy netto, momentu obrotowego netto oraz jednostkowego zużycia paliwa

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 231 z 2010

  Regulamin nr 106 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów rolniczych i ich przyczep

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 197 z 2010

  Regulamin nr 86 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych lub leśnych w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 78 z 2010

  Ogłoszenie o konkursie otwartym – COM/AD/15/10 i COM/AD/16/10

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 69 z 2010

  Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) COM(2009)0539 – C7-0223/2009 – 2009/0152(CNS)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 68 z 2010

  Dostosowanie wynagrodzeń podstawowych i dodatków pracowników Europolu *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie inicjatywy Republiki Czeskiej mającej na celu przyjęcie decyzji Rady dostosowującej wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu (10985/2009 – C7-0099/2009 – 2009/0805(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 66 z 2010

  Ogłoszenie o konkursie otwartym – COM/AD/13/10 i COM/AD/14/10

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 60 z 2010

  Projekt budżetu ogólnego na rok 2010 (Sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII i IX)Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010, sekcja 1 – Parlament Europejski, sekcja 2 – Rada, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, sekcja 7 – Komitet Regionów, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich i sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych (C7-0128/2009 – 2009/2002B(BUD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2010

  Ogłoszenie o konkursie otwartym – COM/AD/11/10 i COM/AD/12/10

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 52 z 2010

  Projekt budżetu ogólnego na rok 2010 (Sekcja III)Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010, Sekcja 3 – Komisja (C7-0127/2009 – 2009/2002(BUD)) oraz listu w sprawie poprawek nr 1/2010 (SEC(2009)1133) do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010ZAŁĄCZNIK IZAŁĄCZNIK II

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2010

  Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do GlobalizacjiKomisja Budżetowa PE428.043 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (COM(2009)0423 – C7-0113/2009 – 2009/2078(BUD))ZAŁĄCZNIK

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2010

  Projektu budżetu korygującego nr 9/2009: trzęsienie ziemi we WłoszechRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 9/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, trzęsienie ziemi we Włoszech, sekcja 3 – Komisja (14265/2009 – C7-0214/2009 – 2009/2087(BUD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 46 z 2010

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (COM(2009)0055 – C7-0014/2009 – 2009/0020(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2010

  Ogłoszenie o konkursie otwartym – COM/AD/09/10 i COM/AD/10/10

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2010

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (COM(2009)0053 – C7-0013/2009 – 2009/0017(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2010

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (COM(2009)0049 – C7-0016/2009 – 2009/0013(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 44 z 2010

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (COM(2009)0050 – C7-0017/2009 – 2009/0014(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2010

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusa dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusa dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (COM(2009)0048 – C7-0015/2009 – 2009/0012(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2010

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (COM(2009)0052 – C7-0012/2009 – 2009/0015(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2010

  Zwierzęta hodowlane czystorasowe z gatunku bydła *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (wersja ujednolicona) (COM(2009)0235 – C7-0045/2009 – 2006/0250(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2010

  Warunki zdrowotne zwierząt, regulujące handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (wersja ujednolicona) (COM(2009)0227 – C7-0048/2009 – 2009/0067(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2010

  Sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej (wersja ujednolicona) (COM(2009)0125 – C7-0005/2009 – 2009/0040(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2010

  Kontrola weterynaryjna zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z krajów trzecich *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej zasady organizacji kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z krajów trzecich (wersja ujednolicona) (COM(2008)0873 – C6-0033/2009 – 2008/0253(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2010

  Ochrona pracowników przed azbestem ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (wersja skodyfikowana) (COM(2009)0071 – C7-0206/2009 – 2006/0222(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2010

  Przepisy dotyczące świadczenia audiowizualnych usług medialnych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (wersja ujednolicona) (COM(2009)0185 – C7-0041/2009 – 2009/0056(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2010

  Urządzenia spalania paliw gazowych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do urządzeń spalania paliw gazowych (wersja ujednolicona) (COM(2007)0633 – C6-0393/2007 – 2007/0225(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2010

  Obniżona stawka akcyzy na Maderze i Azorach *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zezwalającej Portugalii na stosowanie obniżonej stawki akcyzy w autonomicznym regionie Madery na lokalnie produkowane i spożywane likiery i rum oraz w autonomicznym regionie Azorów na lokalnie produkowane i spożywane likiery i okowitę (COM(2009)0259 – C7-0104/2009 – 2009/0075(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2010

  Ochrona dzikiego ptactwa ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja skodyfikowana) (COM(2009)0129 – C6-0102/2009 – 2009/0043(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2010

  Delegowanie zadań z zakresu badań laboratoryjnych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2000/29/WE w zakresie delegowania zadań z zakresu badań laboratoryjnych (COM(2009)0424 – C7-0160/2009 – 2009/0117(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2010

  Statut Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przyjęcia statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) przez Wspólnotę Europejską oraz korzystania z jego praw i wykonywania wynikających z niego obowiązków (COM(2009)0326 – C7-0092/2009 – 2009/0085(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2010

  Nieaktualne akty prawne Rady w dziedzinie wspólnej polityki rolnej *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady uchylającego niektóre nieaktualne akty prawne Rady w dziedzinie wspólnej polityki rolnej (COM(2009)0377 – C7-0134/2009 – 2009/0103(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2010

  Ogłoszenie o konkursie otwartym – COM/AD/07/10 i COM/AD/08/10

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2010

  Wniosek o uchylenie immunitetu Marka SiwcaDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Marka Siwca (2009/2067(IMM))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 43/10/COL z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniająca wykaz zawarty w pkt 39 części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 301/08/COL z dnia 21 maja 2008 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. upoważniająca Republikę Łotewską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2010

  Sri LankaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie Sri Lanki

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Rumunii do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. upoważniająca Republikę Francuską i Republikę Włoską do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2010

  IranRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie Iranu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2010

  Ogłoszenie o konkursie otwartym – COM/AD/05/10 i COM/AD/06/10

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2010

  Sytuacja w GwineiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie sytuacji w Gwinei

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Królestwa Niderlandów do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Republiki Federalnej Niemiec i Wielkiego Księstwa Luksemburga do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 865/2010 z dnia 29 września 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła w ramach siódmego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 446/2010

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 864/2010 z dnia 29 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5934 – Veolia Water UK and Veolia Voda/Subsidiaries of United Utilities Group) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 863/2010 z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 967/2006 w odniesieniu do terminów mających zastosowanie do wywozu i pobierania opłat za cukier pozakwotowy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2010

  Ogłoszenie o konkursie otwartym – COM/AD/03/10 i COM/AD/04/10

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2010

  Przygotowanie posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej oraz szczytu UE/USA (2 i 3 listopada 2009 r.)Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie zbliżającego się szczytu UE-USA oraz posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych przewodów rurowych i rur, bez szwu, ze stali nierdzewnej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Ogłoszenie o konkursach otwartych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Europejska Służba Działań ZewnętrznychRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie instytucjonalnych aspektów utworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (2009/2133(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1j załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 27 państw członkowskich od dnia 1 października 2010 r.(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. (  Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5886 – Emerson Electric/Chloride Group) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Budowanie demokracji w stosunkach zewnętrznych UERezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie budowania demokracji w stosunkach zewnętrznych UE

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 844/2010 z dnia 20 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii odnośnie do ustanowienia zestawu rocznych statystyk dotyczących energii jądrowej oraz dostosowania odniesień metodycznych zgodnie z NACE Rev. 2 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 862/2010/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie udziału Unii we Wspólnym Programie Badawczo-Rozwojowym na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS), podjętym przez kilka państw członkowskich (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Regulamin nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Ogłoszenie o konkursie otwartym – COM/AD/01/10 i COM/AD/02/10

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Sytuacja w zakresie SIS II i VISRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie sytuacji w zakresie Systemu Informacyjnego Schengen II i Systemu Informacji Wizowej