e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 12 Luty 2010

 • 12.2.2010

  Komornicy nie zdecydują o obniżeniu opłat?

  Posłowie nie zgadzają się na propozycję Senatu, aby dłużnik składał wniosek o obniżenie opłat za egzekucję bezpośrednio do komornika. To sądy powinny rozstrzygać o obniżeniu opłaty, a nie komornicy - twierdzą kluby parlamentarne.

 • 12.2.2010

  Nie pozwólmy wójtom na wydawanie pozwoleń budowlanych

  Komisja Infrastruktury nie chce, by gminy wydawały pozwolenia na budowę domu i zapowiada odrzucenie zaproponowanych przez "Przyjazne Państwo" zmian w prawie budowlanym.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Podatek od kupna/sprzedaży kont premium

  Chcę założyć działalność gospodarczą, polegającą na zakupie w Niemczech kont premium do gier online i odsprzedaży ich w Polsce. Konta premium działają na podobnej zasadzie co doładowania na telefony komórkowe - przedłużają o określony czas dostęp do dodatkowych usług gier online, (...)

 • Skup-sprzedaż używanych wyrobów jubilerskich

  Mam zamiar otworzyć lombard i prowadzić jednocześnie skup sprzedaż wyrobów używanych, w tym wyrobów ze złota stosując procedurę szczególną VAT-MARŻA, uprzednio deklarując w US skup-sprzedaż wyrobów używanych ze złota i antyków. Oczywistym jest, iż w momencie zakupu wyrobów używanych, (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, itd. jest również Uchwała Rady Gminy w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 120 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 119 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"

 • Dziennik Ustaw Poz. 118 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie wysokości oprocentowania odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu sprzedaży mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ustalenia innych niż pieniądz mierników wartości należności pieniężnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 117 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 116 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie określenia stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym

 • Monitor Polski Poz. 70 z 2010

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2009 r. w stosunku do 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 69 z 2010

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 68 z 2010

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie kwoty bazowej w 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 67 z 2010

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 66 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Iraku za strefę działań wojennych

 • Monitor Polski Poz. 65 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Monitor Polski Poz. 64 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie raportu zawierającego analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii

 • Monitor Polski Poz. 63 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 62 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 61 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2009 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 60 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 59 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2009 r. o nadaniu orderów wojskowych

 • Monitor Polski Poz. 58 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 57 z 2010

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie poszanowania Krzyża

 • Monitor Polski Poz. 56 z 2010

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Piesiewicza

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2010

  Umowa między Unią Europejską a Japonią w sprawie wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2010

  Decyzja Rady 2010/88/WPZiB/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy w sprawie wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między Unią Europejską a Japonią

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu prac wspólnego Europejskiego Programu Badań Metrologicznych (EMRP)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Aktualizacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (  Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 19,  Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 22,  Dz.U. C 182 z 4.8.2007, s. 18,  Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 38,  Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 19,  Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 8)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 593) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (  Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 1;  Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 5;  Dz.U. C 192 z 18.8.2007, s. 11;  Dz.U. C 271 z 14.11.2007, s. 14;  Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 31;  Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 14;  Dz.U. C 207 z 14.8.2008, s. 12;  Dz.U. C 331 z 31.12.2008, s. 13;  Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 5;  Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 15;  Dz.U. C 198 z 22.8.2009, s. 9;  Dz.U. C 239 z 6.10.2009, s. 2;  Dz.U. C 298 z 8.12.2009, s. 15;  Dz.U. C 308 z 18.12.2009, s. 20)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 stycznia 2010 r. o wyborze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2010

  Opinia nr 1/2010 „Poprawa finansowego zarządzania budżetem Unii Europejskiej: Zagrożenia i wyzwania”

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 125/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5764 – BNP Paribas/Dexia Epargne Pension) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 124/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5599 – AMCOR/ALCAN) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5584 – Belgacom/BICS/MTN) (1)