e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 26 Luty 2010

 • 26.2.2010

  Płatne bezrobotne nawet po umowie o dzieło?

  Wprowadzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło w krąg uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych ma kosztować państwo 400 mln złotych.

 • 26.2.2010

  Nowy rzecznik zajmie się dyskryminacją

  Rzecznik pomoże osobom dyskryminowanym ze względu na pochodzenie rasowe, narodowo-etniczne, wyznaniowe, światopoglądowe, wiek oraz orientację seksualną - zakłada projekt ustawy o Rzeczniku do Spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji, który trafił właśnie do Sejmu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Nakaz zapłaty a śmierć dłużnika

  Wystąpiłem o nakaz zapłaty w trybie nakazowym przeciwko dwóm dłużnikom solidarnym. Sąd wydał nakaz, jednak już po jego wydaniu okazało się, iż jeden z dłużników zmarł. Co się stanie z wydanym nakazem zapłaty? Czy taki nakaz ma szansę się uprawomocnić? Czy może zostanie uchylony (...)

 • Pracownica na urlopie wychowawczym

  Mam pracownicę na urlopie wychowawczym. Umowa o pracę została zawarta na czas określony. Czy jak umowa wygaśnie to muszę ją przedłużać, aż ustanie urlop wychowawczy, czy też mam prawo nie przedłużyć umowy (ponieważ planuję zawiesić działalność) i czy wtedy nie pozbawi to pracownicy (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 154 z 2010

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Poz. 153 z 2010

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 151 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów

 • Dziennik Ustaw Poz. 150 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy znakowaniu mięsa pozyskanego ze zwierząt poddanych ubojowi z konieczności

 • Dziennik Ustaw Poz. 149 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Monitor Polski Poz. 113 z 2010

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych

 • Monitor Polski Poz. 112 z 2010

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2009 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Poz. 111 z 2010

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2009 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Poz. 110 z 2010

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

 • Monitor Polski Poz. 109 z 2010

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

 • Monitor Polski Poz. 108 z 2010

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

 • Monitor Polski Poz. 107 z 2010

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

 • Monitor Polski Poz. 106 z 2010

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty

 • Monitor Polski Poz. 105 z 2010

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie

 • Monitor Polski Poz. 104 z 2010

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2009 r. i w drugim półroczu 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 103 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • Monitor Polski Poz. 102 z 2010

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, z serii "Historia jazdy polskiej" - Szwoleżer Gwardii Cesarza Napoleona I, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 101 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 100 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 99 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 98 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 97 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 96 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 95 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 94 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 93 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 92 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 91 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 90 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 89 z 2010

  Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego na lata 2010-2020

 • Monitor Polski Poz. 88 z 2010

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces

 • Monitor Polski Poz. 87 z 2010

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 86 z 2010

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci Ireny Sendlerowej w 100. rocznicę Jej urodzin

 • Monitor Polski Poz. 85 z 2010

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie łamania praw człowieka i obywatela na Białorusi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 46 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2010 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lutego 2009 r., 1 marca 2009 r., 1 kwietnia 2009 r., 1 maja 2009 r. i 1 czerwca 2009 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania kadmu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1034) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2010

  Decyzja Rady 2010/121/WPZiB z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniająca załącznik do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB odnawiającego środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2010

  Decyzja Rady 2010/120/WPZiB z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przedłużenia i zmiany mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie i Pakistanie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2010

  Decyzja Rady 2010/119/WPZiB z dnia 25 lutego 2010 r. przedłużająca i zmieniająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2010

  Decyzja Rady 2010/118/WPZiB z dnia 25 lutego 2010 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 162/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 161/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 160/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 159/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 158/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. ustalające z góry stawkę dopłat do prywatnego przechowywania masła na rok 2010

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5799 – Faurecia/Plastal) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5761 – E.ON/Masdar/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Zaproszenie do składania wniosków na 2010 r. dotyczących działań pośrednich w ramach wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych – Bezpieczniejszy Internet (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu prac Artemis Joint Undertaking

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu prac ENIAC Joint Undertaking

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5726 – Deutsche Bank/SAL. Oppenheim) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 157/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Zawiadomienie skierowane do Jangara (alias Changara), Thomsen, wobec którego stosuje się środki ograniczające przewidziane we wspólnym stanowisku Rady 2004/161/WPZiB w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Nabór na stanowisko dyrektora wykonawczego (grupa zaszeregowania AD 14) Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, Malta — COM/2010/10234

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)