e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 16 Marzec 2010

 • 16.3.2010

  Emerytury pomostowe naruszają zasadę równości?

  Praca w hałasie, wykonywana poza pomieszczeniami zamkniętymi, zmianowa nocna czy zawód nauczyciela powinny być zaliczane do prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze - twierdzi grupa posłów.

 • 16.3.2010

  Rachunki za prąd są niezrozumiałe

  Brakuje rzetelnych kalkulatorów, które ułatwiłyby porównanie cen prądu. Rachunki za energię, które dostają odbiorcy, powinny zostać uproszczone - twierdzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Przedłużenie terminu związania z ofertą

  Jesteśmy uczestnikiem postępowania na podstawie ustawy PZP. Zgodnie ze SIWZ termin związania z ofertą upływa z 30-tym dniem po terminie składania ofert. Na podstawie jakiego zapisu oraz jakie dodatkowe warunki należy spełnić aby wystąpić do Zamawiającego o przedłużenie terminu związania (...)

 • Podatek od działki

  Kupiłem dom i budynek gospodarczy, na działce o powierzchni 0,95 a. Cała działka to 0,95 ara. Dostałem z Gminy podatek do zapłaty 1000 m kwadratowych. Czy Gmina powinna odliczyć od metrów dom i budynek gospodarczy?

 • Metoda kasowa rozliczeń

  Prowadzę działalność gospodarczą. Słyszałem o dwóch metodach rozliczeń kosztów: kasowej i memoriałowej. Na czym polegają te metody i czy możliwość wyboru dotyczy tylko rozliczenia kosztów uzyskania, czy też rozliczenia przychodu?

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 232 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 231 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 230 z 2010

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 229 z 2010

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 228 z 2010

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

 • Dziennik Ustaw Poz. 227 z 2010

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

 • Dziennik Ustaw Poz. 226 z 2010

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 225 z 2010

  Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 224 z 2010

  Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 223 z 2010

  Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 222 z 2010

  Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

 • Dziennik Ustaw Poz. 221 z 2010

  Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Warszawie dnia 9 września 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 146 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2010

  Publikacja wniosku w sprawie zmian zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2010

  Pomoc państwa – Węgry – Pomoc państwa C 31/09 (ex N 113/09) – Pomoc dla Audi Hungaria Motor Kft. – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Ogłoszenie o konkursie otwartym EPSO/AD/177/10

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2010

  Sprostowanie do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów oraz środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne (  Dz.U. L 199 z 31.7.2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Zaproszenie do składania wniosków – Działanie przygotowawcze w zakresie unijnych zdolności szybkiego reagowania

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 218/2010 z dnia 15 marca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 marca 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2010

  Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/11/10 – Program „Młodzież w działaniu” – Działanie 3.2 – „Młodzi w świecie”: Współpraca z państwami niesąsiadującymi z Unią Europejską

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 217/2010 z dnia 15 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Wyciąg z decyzji w sprawie Landsbanki Luxembourg S.A. na mocy dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Wyciąg z decyzji w sprawie Landsbanki Luxembourg S.A. na mocy dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 216/2010 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej, w odniesieniu do definicji kategorii przyczyn wydania zezwoleń na pobyt (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Ogłoszenie o konkursie otwartym EPSO/AD/177/10 — Administratorzy (AD 5)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Wykaz naturalnych wód mineralnych uznanych przez państwa członkowskie (1)