e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 23 Marzec 2010

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Monitor Polski Poz. 244 z 2010

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Stanisława Zająca

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 50 z 2010

  Publikacja wniosku o uznanie określenia tradycyjnego, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2010

  Publikacja wniosku o uznanie określenia tradycyjnego, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2010

  Publikacja wniosku w sprawie zmian zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2010

  Komunikat Ministra Gospodarki Królestwa Niderlandów wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2010

  Zawiadomienie o wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/457/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji Rady 2007/435/WE ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1713)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2010

  Zaproszenie do składania wniosków EACEA/10/10 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Wsparcie na rzecz europejskiej współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2002/840/WE w zakresie wykazu zatwierdzonych jednostek w państwach trzecich w odniesieniu do napromieniowania żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1707) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2010

  MEDIA 2007 – Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/05/10 – Wsparcie dystrybucji wideo na żądanie i dystrybucji kina cyfrowego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2010

  MEDIA 2007 – Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/04/10 – Wsparcie wdrożenia projektów pilotażowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2010 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2009/177/WE w odniesieniu do programów nadzoru dla Irlandii i Węgier oraz statusu wolnego od choroby dla Irlandii w zakresie niektórych chorób zwierząt wodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1625) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie wycofania odniesienia do normy EN 353-1:2002 „Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości – Część 1: Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą” zgodnie z dyrektywą Rady 89/686/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1619) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2010 r. dotycząca niewłączenia 2,4,4’-trichloro-2’-hydroksydifenyloeteru do unijnego wykazu dodatków, którego mogą być używane do wytwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi na mocy dyrektywy 2002/72/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1613) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2010

  Decyzja Rady 2010/168/WPZiB z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 240/2010 z dnia 22 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 239/2010 z dnia 22 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 238/2010 z dnia 22 marca 2010 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 w odniesieniu do wymogu dotyczącego etykietowania napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2 % objętościowo i zawierających niektóre barwniki spożywcze (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Informacja Komisji Europejskiej, opublikowana zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008, na temat powiadomień państw bandery (wykazu państw i ich właściwych organów), zgodnie z art. 20 ust. 1, 2 i 3 oraz załącznikiem III do rozporządzenia (WE) nr 1005/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie mianowania członka Europejskiej Grupy Konsultacyjnej ds. Konsumentów dla Malty oraz jego zastępcy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5806 – KKR & CO/Pets at Home) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5554 – Havi/Keylux/STI Freight JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 2 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 237/2010 z dnia 22 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2008 ustanawiającego długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 215/2010 z dnia 5 marca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 ustanawiającego wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Zawiadomienie dotyczące uchylenia umów między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Konfederacją Szwajcarską

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat różnych wniosków ustawodawczych nakładających określone środki ograniczające wobec Somalii, Zimbabwe, Korei Północnej oraz Gwinei