e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 25 Marzec 2010

 • 25.3.2010

  NIK o katastrofalnym stanie ochrony przeciwpowodziowej

  NIK negatywnie ocenia system ochrony przeciwpowodziowej w województwach małopolskim i świętokrzyskim. Żadna gmina czy też powiat nie uzyskały pozytywnej oceny a straty spowodowane wylewami rzek, strumieni czy też potoków z roku na rok są coraz wyższe.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Sądowy dział spadku

  Spadkodawcą, która była osobą samotną, jest zmarła siostra mojej żony. Spadkobiercami uznanymi przez Sąd są: moja żona i jej siostra oraz bratanice i bratankowie czterech nieżyjących już od kilku lat braci. Mimo starań mojej żony nie udało się jej doprowadzić do umownego działu spadku (...)

 • Zwolnienie chorobowe członka zarządu

  Członek zarządu na najbliższym Zgromadzeniu Wspólników ma zostać odwołany z pełnionej funkcji, a następnie w ten sam dzień ma mieć wręczone wypowiedzenie umowy o pracę. Jednak trzy dni przed Zgromadzeniem dostarczył do firmy zwolnienie lekarskie, które obejmuje dzień zebrania, w zwolnieniu (...)

 • Gdzie uzyskać numer księgi wieczystej

  Potrzebuję numer KW pewnej nieruchomości. W sądzie nie udzielają informacji o nr KW po podaniu adresu nieruchomości. W UM informują o numerach KW, ale z wyłączeniem nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie. W konkretnej spółdzielni nie mają rejestru z numerami KW. Czy dobry humor (...)

 • Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

  Z mojego wniosku toczy się egzekucja z nieruchomości. W czerwcu 2009 nastąpiło przybicie na rzecz nabywcy. Teraz jest sprawa na etapie oczekiwania na plan podziału. Przysądzenie własności nastąpiło w październiku 2009. Upłynęło już 9 miesięcy od przybicia. Nikt nie zaskarżył żadnego (...)

 • Zwrot wadium

  Cztery miesiące temu wygrałem przetarg w Sądzie w licytacji lokalu mieszkalnego od komornika. Dodam iż byłem jedyną osobą startująca do przetargu. Wpłaciłem wadium w wysokości 16 000 zł tzn. 10% wartości lokalu. Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi od Sadu oraz komornika (...)

 • Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym

  Oczekuję rozprawy za przestępstwo z art. 178a KK. Na moim samochodzie prokurator ustanowił zabezpieczenie o wartości 1 600 zł i pozostawiono mi go \"na przechowanie\" Nawet za tą cenę byłbym skłonny zrezygnować z dalszego \"przechowywania\" mimo, że cenę rynkowa jest dwa razy wyższa. Zmusza (...)

 • Prawa do filmow reklamowych

  Chodzi mi o prosta rzecz, czyli jak to jest z uprawnieniami do filmów reklamowych które emitowany są w tv lub znajdują się często na YouTube - czy umieszczanie takich filmów na własnym portalu lub na swoim koncie na serwisie YouTube jest niezgodne z prawem? Ewentualnie kto jest właścicielem (...)

 • Majątek małoletniego dziecka a rozwód rodziców

  Przed zawarciem małżeństwa kupiliśmy z obecnym mężem działkę budowlaną na współwłasność po 1/2. w trakcie małżeństwa zbudowaliśmy na niej dom. W obecnej chwili mąż planuje odejście od nas (ja i małoletnia córka) i pewnie w przyszłości rozwód. Jednak chce przepisać aktem darowizny (...)

 • Matactwo a art. 244 k.p.k.

  Art. 244 k.p.k przewiduje że policjant może zatrzymać osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa gdy zachodzą ku temu przesłanki. Jedną z nich jest przesłanka zatarcia śladów. Czy przesłanka zatarcie śladów zawiera w sobie również matactwo?

 • Zrzeczenie się praw autorskich

  Prowadzę serwis internetowy z artykułami. Zatrudniłam osobę, która pisze dla mnie artykuły w zamian za wynagrodzenie. Osoba ta generalnie trudni się pisaniem różnych artykułów dla różnych serwisów. Chciałabym podpisać z tą osobą odpowiedni dokument w którym oświadczyłaby ona, iż (...)

 • Opuszczenie mieszkania

  Zamierzam wnieść sprawę rozwodową. Chcę, żaby mąż wyprowadził się z mojego mieszkania. Niestety nie chce on tego zrobić. Mamy rozdzielność majątkową, a mieszkanie kupiłam i spłaciłam już po jej ustanowieniu. Mąż jest w mieszkaniu zameldowany. Jakie kroki muszę podjąć, aby mąż (...)

 • Obecność strony na sprawie rozwodowej

  Zamierzam wnieść sprawę o rozwód. Być może skorzystam z pomocy prawnika. Czy moja obecność na sprawie rozwodowej jest konieczna?

 • Ważność dyplomu licencjackiego

  W czerwcu 2009 roku uzyskałem tytuł licencjata filologii niemieckiej w specjalizacji nauczycielskiej. Obecnie nie pracuję w swoim wyuczonym zawodzie, tj. nauczyciela języka niemieckiego i nie kontynuuję nauki na studiach uzupełniających magisterskich na tym kierunku. Mam w związku z tym pytanie (...)

 • Anonimowy darczyńca

  Fundacja (nie będąca organizacją pożytku publicznego) zgodnie z prawem ( i statutem)może pozyskiwać fundusze w różny sposób, w tym także w formie darowizn od dowolnych osób fizycznych i prawnych oraz zbiórek publicznych. Moje wątpliwości związane są z sytuacją otrzymania darowizny od (...)

 • Pierszenstwo wykupu nieruchomosci

  W 2005 roku wydzierżawiłem od Urzędu Gminy działkę z budynkami na 28 lat . Bardzo zależy mi na kupnie tej działki, na działce poniosłem już spore nakłady i inwestycje czy ma to wpływ na pierwszeństwo kupna? W obecnej umowie nic na te tematy nie jest uzgodnione. Po ilu latach przysługuje (...)

 • Zmiana wykonawcy w trakcie trwania umowy

  Gmina podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z wykonawcą (działalność gospodarcza prowadzona przez jedną osobę) w zamówieniu poniżej 14.000 Euro. Termin wykonania umowy kończy się 30.06.2010. W dniu 04.01.2010 Zamawiający dostał pismo od wykonawcy informujące że z dniem (...)

 • Opłata za przechowanie w lombardzie

  Prowadzę działalność lombardową polegającą na udzielaniu pożyczek pod zastaw. W wyniku wejścia ustawy antylichwiarskiej wiele lombardów stosuje teraz jako dodatkowe źródło przychodów opłatę za przechowanie zastawianych rzeczy. Jaka może być maksymalna opłata za przechowanie i czy wysokość (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 276 z 2010

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 • Dziennik Ustaw Poz. 275 z 2010

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wykroczeń

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 112 z 2010

  Organizacja i działalność Urzędu Publikacji Unii EuropejskiejDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (2008/2164(ACI))ZAŁĄCZNIK

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 110 z 2010

  Obniżone stawki podatku od wartości dodanej *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej (COM(2008)0428 – C6-0299/2008 – 2008/0143(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 109 z 2010

  Wina aromatyzowane, aromatyzowane napoje winopochodne i aromatyzowane koktajle winopodobne (przekształcenie) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnych zasad definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych (przekształcenie) (COM(2007)0848 – C6-0006/2008 – 2007/0287(COD))P6_TC1-COD(2007)0287Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 lutego 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 w sprawie ogólnych zasad definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych (wersja przekształcona)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 108 z 2010

  Statystyki dotyczące upraw ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących upraw (COM(2008)0210 – C6-0179/2008 – 2008/0079(COD))P6_TC1-COD(2008)0079Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 lutego 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 w sprawie statystyk dotyczących upraw i uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 837/90 i (EWG) nr 959/93

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 107 z 2010

  Zmiany do Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia zmian do Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku, które pozwalają ustanowić procedury rozstrzygania sporów, rozszerzyć zakres konwencji oraz zmienić jej cele (COM(2008)0512 – C6-0338/2008 – 2008/0166(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 107 z 2010

  Kary dla pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady przewidującej kary dla pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE (COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD))P6_TC1-COD(2007)0094Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 lutego 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 przewidującej minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecichZAŁĄCZNIK

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 94 z 2010

  Wspólnotowe ramy prawne europejskiej infrastruktury badawczej (ERI) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnotowych ram prawnych europejskiej infrastruktury badawczej (ERI) (COM(2008)0467 – C6-0306/2008 – 2008/0148(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 93 z 2010

  Procedura obejmująca zaangażowane komisje oraz stwierdzenie quorum (wykładnia art. 47 i 149 Regulaminu)Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wykładni art. 47 i art. 149 ust. 4 Regulaminu Parlamentu w sprawie procedury obejmującej zaangażowane komisje oraz stwierdzenia quorum

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 90 z 2010

  Walka z chorobą AlzheimeraOświadczenie pisemne Parlamentu Europejskiego w sprawie priorytetów walki z chorobą Alzheimera

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 83 z 2010

  Przegląd Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i PartnerstwaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przeglądu Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (2008/2236(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 76 z 2010

  Proces barceloński – Unia na rzecz Regionu Morza ŚródziemnegoRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie procesu barcelońskiego – Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego (2008/2231(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 69 z 2010

  Rola NATO w strukturze bezpieczeństwa UERezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie roli NATO w strukturze bezpieczeństwa UE (2008/2197(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 61 z 2010

  Europejska strategia bezpieczeństwa i EPBiORezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa i europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (2008/2202 (INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2010

  Roczne sprawozdanie Rady dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego głównych aspektów i podstawowych wyborów w zakresie WPZiBRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego głównych aspektów i podstawowych wyborów w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) w 2007 r., przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu zgodnie z pkt G ust. 43 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. (2008/2241(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2010

  Rzekome wykorzystanie krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniówRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2010

  Udział Wspólnoty w Europejskim Obserwatorium AudiowizualnymRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie uczestnictwa Wspólnoty w Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym (2008/2179(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 46 z 2010

  Działania Wspólnoty w sprawie połowów wielorybówRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie działań Wspólnoty dotyczących połowów wielorybów (2008/2101(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2010

  Europejska legitymacja zawodowa dla dostawców usługRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia europejskiej legitymacji zawodowej dla dostawców usług (2008/2172(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 405/08/COL z dnia 27 czerwca 2008 r. o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie Islandzkiego Funduszu Finansowania Mieszkalnictwa (IFFM) (ISLANDIA)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2010

  Badania stosowane w dziedzinie wspólnej polityki rybackiejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie badań stosowanych w dziedzinie wspólnej polityki rybackiej (2008/2222(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2010

  Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2010

  Dokumenty COM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2010

  Krajowe plany działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: pierwsza ocenaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie krajowych planów działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: pierwsza ocena (2008/2214(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2010

  Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2010

  Dokumenty COM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 329/08/COL z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie pomocy przyznanej na rzecz spółki Sementsverksmiðjan hf. (Islandia)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2010

  Dokumenty COM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2010

  Ostatnia publikacja dokumentów COM innych niż wnioski legislacyjne i wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję  Dz.U. C 303 z 15.12.2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2010

  Zdrowie psychiczneRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zdrowia psychicznego (2008/2209(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2010

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Gospodarka społecznaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie gospodarki społecznej (2008/2250(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2010

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa, której Niemcy udzieliły w związku z określonymi świadczeniami bawarskiego Stowarzyszenia na rzecz Zdrowia Zwierząt (C 24/06 (ex NN 75/2000)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9954)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 253/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Stosowanie dyrektywy 2002/14/WE ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie EuropejskiejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie stosowania dyrektywy 2002/14/WE ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej (2008/2246(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 252/2010 z dnia 24 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 251/2010 z dnia 24 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Yorkshire Forced Rhubarb (ChNP))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 250/2010 z dnia 24 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Farine de Petit Épeautre de Haute Provence (ChOG)]

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 249/2010 z dnia 24 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Chorizo Riojano (ChOG)]

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Większy nacisk na kwestię dzieci w działaniach zewnętrznych UERezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie większego nacisku na kwestię dzieci w działaniach zewnętrznych UE (2008/2203(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 248/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 określające szczegółowe zasady wdrażania systemu dodatkowych należności przywozowych oraz ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj oraz rozporządzenie (WE) nr 504/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Pomoc humanitarna dla Strefy GazyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy