e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 3 Marzec 2010

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zaliczalność darowizny na masę spadkową

  Zameldowany w mieszkaniu, którego najemcą była babcia, wnuk podarował jej pieniądze za które wykupiła ona z bonifikatą ten lokal od miasta. Mieszkanie to babcia niebawem podarowała aktem notarialnym temu wnukowi. Babcia później zmarła. Teraz w sądzie toczy się przeciwko temu wnukowi postępowanie (...)

 • Spadek po ojcu

  Małżeństwo posiadało jako majątek wspólny dom wraz z działką. W wyniku choroby małżonek zmarł pozostawiając żonę oraz czwórkę dzieci. Przed śmiercią przebywając w szpitalu w stanie półprzytomnym (prawie całkowity paraliż) podpisał dokument nazwany testamentem, w którym przekazał (...)

 • Stawka amortyzacyjna dla budynku drewnianego

  Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Od 2004 roku prowadzimy inwestycję - budowę budynku drewnianego o funkcji hotelowej na własne potrzeby tzn. nie będziemy sprzedawać usług hotelowych odbiorcom zewnętrznym, w budynku gościć będziemy kontrahentów zagranicznych, którzy (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 167 z 2010

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 2010 r. sygn. akt P 16/09

 • Dziennik Ustaw Poz. 166 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze

 • Dziennik Ustaw Poz. 165 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne

 • Dziennik Ustaw Poz. 164 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

 • Dziennik Ustaw Poz. 163 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 162 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 161 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 160 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie terminu oraz harmonogramu zasadniczych przedsięwzięć związanych z likwidacją studium wojskowego uczelni morskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 159 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 158 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Monitor Polski Poz. 121 z 2010

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 120 z 2010

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie podjęcia przez Rade Ministrów uchwały o zmianie programu wieloletniego "Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej"

 • Monitor Polski Poz. 119 z 2010

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

 • Monitor Polski Poz. 118 z 2010

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2010 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

 • Monitor Polski Poz. 117 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2009 r. nr 110-45-2009 o zmianie postanowienia w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 116 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2009 r. nr 110-44-2009 o zmianie postanowienia w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 115 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2009 r. nr 110-43-2009 o zmianie postanowienie w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 114 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2009 r. nr 110-46-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 53 z 2010

  Zalecenie Komisji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniu okowit z owoców pestkowych i okowit z wytłoków z owoców pestkowych karbaminianem etylu i ograniczania tego zanieczyszczenia oraz monitorowania poziomu karbaminianu etylu w tych napojach (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 51 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia Trichoderma asperellum (szczep T34) i izopyrazamu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1099) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 50 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustanowienia Stałego Komitetu Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 48 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 181/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 czerwca 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 46 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 180/2010 z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 44 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 179/2010 z dnia 2 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 178/2010 z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 401/2006 w odniesieniu do orzechów arachidowych (orzeszków ziemnych), innych nasion oleistych, orzechów z drzew orzechowych, pestek moreli, lukrecji i oleju roślinnego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 177/2010 z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 176/2010 z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające załącznik D do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia, zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków oraz warunków dla zwierząt dawców z gatunków koni, owiec i kóz, a także w odniesieniu do przetwarzania nasienia, komórek jajowych i zarodków zwierząt tych gatunków (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5755 – Schneider Electric/Areva T&D Distribution activities) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5801 – KKR/Hans-Peter Wild/Wild Group) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5701 – VINCI/Cegelec) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5804 – Samsung Electronics Co/Samsung Digital Imaging Co) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5777 – Drägerwerk/Dräger Medical) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 1,00 % na dzień 1 marca 2010 r. – Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 175/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2006/88/WE w zakresie środków mających na celu zwalczanie podwyższonej śmiertelności ostryg z gatunku Crassostrea gigas w związku z wykryciem herpeswirusa 1 μvar u ostryg (OsHV-1 μvar) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5780 – Allianz/ING/Allee Center) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Nabór na stanowisko dyrektora zarządzającego (grupa zaszeregowania AD 14) Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej — Urząd BEREC — COM/2010/01