e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 24 Czerwiec 2010

 • 24.6.2010

  Ostatni dzień na dopisanie się do spisu wyborców

  Chcesz wybrać prezydenta w drugiej turze poza miejscem stałego zamieszkania? Masz ostatni dzień na dopisanie się do spisu wyborców w miejscu, w którym przebywasz. Dziś mija również termin na złożenie wniosku o głosowanie przez pełnomocnika.

 • 24.6.2010

  Za co płacić w publicznym przedszkolu?

  Opłaty za naukę i opiekę nad dzieckiem w państwowym przedszkolu mogą być pobierane wtedy, gdy maluch pozostaje w nim więcej niż 5 godzin dziennie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odpowiedzialność banku

  Jaka jest odpowiedzialność banku, prowadzącego konto firmowe spółki cywilnej, który na podstawie nieprawomocnej egzekucji komornika zajmującej to konto zablokował konto ( uniemożliwia spółce korzystanie z tego konta) oraz dokonał wymaganych przez komornika przelewów z tego konta?

 • Jak uchronić rodzinę przed długami spadkowymi

  Jestem rozwodnikiem, posiadam dwie córki w wieku 21 i 13 lat, płacę na nie alimenty, obie mieszkają z matką w połowie domu ( drugą zajmuję ja i moja firma ). Dom jest własnością moją notarialnie, jako spadek po matce i ciotce. Jednakże jest na nim ustanowiona hipoteka w banku na łączna (...)

 • Zniesienie służebności

  Czy w procesie o zniesienie służebności sąd ustanawia służebność w nowym miejscu czy jedynie bada możliwość ustanowienia takiej służebności ( jej koszt ). Jeżeli nie to czy dopiero na wniosek właściciela działki władnącej będzie ustanawiana nowa służebność (drogi dojazdowej)? (...)

 • Sprzedaż mieszkania zajętego przez komornika

  Jakie czynności należy dokonać aby wycofać zajęcie mieszkania przez komornika, lub czy mogę dokonać sprzedaży mieszkania zajętego przez komornika, jeśli spłaciłem zaległości wobec funduszu alimentacyjnego w 2008 roku, a żadnych zadłużeń alimentacyjnych wobec syna już nie mam. Płacę (...)

 • Pełnomocnik przed sądem w sprawie rozwodowej

  Chcę wnieść o rozwód. Czy w czasie rozpraw mogę być nieobecny? Czy mój pełnomocnik może mnie reprezentować, powoływać świadków, decydować na posiedzeniu bez ograniczeń? Czy można wezwać na rozprawę rozwodową osobę wbrew jej woli ?

 • Uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa

  Z treści art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 196 poz. 1631) wynika, iż postępowanie sprawdzające wobec osoby, która nie uzyskała poświadczenia bezpieczeństwa, można przeprowadzić najwcześniej po roku od daty (...)

 • Ustanowienie zarządcy przymusowego

  Jestem zarządcą wspólnoty, w której przeciwko jednemu z członków wspólnoty toczy się kilka postępowań sądowych o zapłatę, w tym postępowanie egzekucyjne (m. in. licytacja z nieruchomości niestety skutecznie wstrzymana przez pozwanego). Dłużnik będący członkiem wspólnoty złożył (...)

 • Kontradyktoryjność - definicja

  Proszę o wyjaśnienie terminu" kontradyktoryjność" w postępowaniu cywilnym.

 • Wysokość odszkodowania

  PZU uznaje szkodę całkowitą. Wylicza wartość odszkodowania w następujący sposób: od wartości pojazdu przed wypadkiem odejmuje wartość pojazdu po wypadku. Pytanie jest następujące czy istnieją przepisy, które zmuszają użytkownika do zagospodarowania pozostałości po wypadku. Czy poszkodowany (...)

 • Uproszczona egzekucja z nieruchomości

  Czy uproszczona egzekucja z nieruchomości może dotyczyć niezabudowanej działki w użytkowaniu wieczystym, udziału w prawie własności niezabudowanej działki, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, którego budowa nie została jeszcze zakończona i który nie jest zamieszkały?

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 744 z 2010

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 743 z 2010

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ostateczności rozrachunku papierów wartościowych oraz o zasadach nadzoru nad tymi systemami

 • Dziennik Ustaw Poz. 742 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010

 • Dziennik Ustaw Poz. 741 z 2010

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej Konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 740 z 2010

  Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 739 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5904 – SAP/Sybase) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2010

  Inicjatywa Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Estońskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Austrii, Republiki Słowenii i Królestwa Szwecji dotycząca dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia … w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2010

  Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/16/10 – Program „Młodzież w działaniu” – Działanie 4.6 – Partnerstwa

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (wersja przekształcona) (  Dz.U. L 134 z 29.5.2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Zaproszenie do składania ofert IX-2011/02 – „Dotacje dla fundacji politycznych na poziomie europejskim”

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 02/10/COL z dnia 5 stycznia 2010 r. dotycząca statusu Norwegii w sprawie zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych oraz wirusowej posocznicy krwotocznej oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 308/08/COL z dnia 21 maja 2008 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 492/09/COL z dnia 2 grudnia 2009 r. Skarga Norsk Lotteridrift ASA dotycząca domniemanej pomocy państwa na rzecz Norsk Tipping AS (Norwegia)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Zaproszenie do składania ofert IX-2011/01 – „Dotacje dla partii politycznych na poziomie europejskim”

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 553/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 552/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1j załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 540/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 551/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 550/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Informacje dostarczone przez Komisję zgodnie z art. 11 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego – Dane statystyczne dotyczące przepisów technicznych zgłoszonych w 2009 r. zgodnie z procedurą dyrektywy 98/34

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Ogłoszenie o otwartym konkursie na stanowisko: menedżer ds. badań — specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi — Nr referencyjny: EF/TA/10/04

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 549/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1272/2009 ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5815 – PFD/Radio Salü/Antenne) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Ogłoszenie o otwartym konkursie na stanowisko: urzędnik ds. badań — stosunki pracy i rozwój miejsc pracy — Nr referencyjny: EF/TA/10/02

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Rezolucja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie zaktualizowanego podręcznika z zaleceniami w zakresie międzynarodowej współpracy policyjnej oraz w zakresie działań prewencyjnych i kontrolnych związanych z aktami przemocy i zakłóceniami porządku podczas międzynarodowych meczów piłki nożnej, które dotyczą co najmniej jednego państwa członkowskiego