e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 25 Czerwiec 2010

 • 25.6.2010

  Piraci drogowi nie ominą mandatów

  Nadzór nad urządzeniami rejestrującymi przekroczenie prędkości obejmie Inspekcja Transportu Drogowego. Ma to zwiększyć skuteczność karania kierowców łamiących przepisy - wynika z projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie

  Obywatele maja obowiązek powiadomić odpowiednie organy w przypadku wiedzy na temat popełnionego przestępstwa. Jaką sankcją zagrożone jest niezastosowanie się do tej normy? Czy ów przepis dotyczy również przestępstw wynikających z kodeksu karno-skarbowego? Jeśli tak - komu zgłasza się (...)

 • Intercyza w trakcie trwania małżeństwa

  W jaki sposób można ustanowić odrębność majątkową w trakcie istnienia małżeństwa, w którym dotychczas obowiązuje wspólność majątkowa? Jakie należy sporządzić dokumenty, aby rozdzielność miała moc prawną?

 • Wynagrodzenie adwokata

  Jakie są stawki minimalne i maksymalne wynagrodzenia adwokata w sprawach z zakresu prawa spadkowego i prawa własności?

 • Temperatura wody w kranie

  Zbyt niska temperatura wody ciepłej dostarczanej do mojego mieszkania jest wynikiem płacenia przeze mnie wysokich rachunków za jej zużycie. Zużywam bowiem znacznie więcej wody ciepłej od zimnej w procesie jej użytkowania, gdyż nie mogę jej mieszać z wodą zimną z powodu zbyt niskiej temperatury (...)

 • Wycięcie drzewa owocowego na działce

  Na mojej działce rośnie stary orzech włoski. Chciałbym go wyciąć, aby wybudować garaż. Czy wycięcie drzewa owocowego wymaga jakiejś decyzji administracyjnej? Przesadzenia wymaga kilkunastoletni świerk. Czy przesadzenie tego drzewa wiąże się z uzyskaniem jakiejś decyzji administracyjnej (...)

 • Bezrobocie a praca na umowę o dzieło

  Jeśli osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku podejmie zatrudnienie na umowę o dzieło bądź umowę zlecenie, to musi to zgłosić do PUP? Czy w związku z powstałym zatrudnieniem (choć okresowym) osoba ta zostanie wyrejestrowana z PUP? Jeśli zostanie wyrejestrowana (...)

 • Sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku

  Jeśli strona nie zażąda sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku w terminie siedmiodniowym od ogłoszenia wyroku , a zaskarży wyrok w terminie trzytygodniowym od ogłoszenia wyroku , to czy w takiej sytuacji sąd ma obowiązek sporządzenia i doręczenia pisemnego uzasadnienia wyroku obu stronom (...)

Artykuły i poradniki

Opinie prawneZmiany w Prawie • fotWięcej skazanych trafi do aresztu domowego

  Od dziś czterokrotnie więcej skazanych może odbywać karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Dzięki wchodzącej w życie nowelizacji ustawy o wykonywaniu (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 759 z 2010

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 758 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi tą opieką na swój wniosek.

 • Dziennik Ustaw Poz. 757 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Informatyzacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 756 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 755 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 754 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 753 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

 • Dziennik Ustaw Poz. 752 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 751 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych

 • Dziennik Ustaw Poz. 750 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celnego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej

 • Dziennik Ustaw Poz. 749 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

 • Dziennik Ustaw Poz. 748 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 747 z 2010

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 746 z 2010

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 745 z 2010

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2010

  Komunikat Komisji dotyczący art. 4 ust. 3 dyrektywy 98/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów – Podmioty upoważnione do wnoszenia powództw na mocy art. 2 wymienionej dyrektywy (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2010

  Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009 – budżet korygujący nr 2 (  Dz.U. L 18 z 22.1.2010)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 559/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 558/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 557/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004, (WE) nr 633/2004, (WE) nr 1345/2005, (WE) nr 2014/2005, (WE) nr 239/2007, (WE) nr 1299/2007, (WE) nr 543/2008, (WE) nr 589/2008, (WE) nr 617/2008 oraz (WE) nr 826/2008 w odniesieniu do obowiązków przekazywania informacji w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 556/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5839 – Schlumberger/Smith International) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 27 państw członkowskich od dnia 1 lipca 2010 r.(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. (  Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 555/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1412/2006 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Przyjęcie dokumentu referencyjnego na potrzeby dyrektywy Rady 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 554/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2488/2000 utrzymujące zamrożenie funduszy w stosunku do p. Milosevica i osób powiązanych z nim

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (89/106/EWG) (1)(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)